e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta

Lincoln Keith, Thomassen Lars
cena: 73.00 z
Data wydania: 2009
stron: 340, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W ci±gu ostatnich dziesiêciu lat marki prywatne detalistów rozwija³y siê w tempie dwukrotnie szybszym od s³ynnych marek producenckich. To wyzwanie, które wymaga niekonwencjonalnego i wyj±tkowego podej¶cia zarówno od detalistów, jak i w³a¶cicieli marek producenckich. Dla jednych i drugich zjawisko to stwarza bowiem nowe szanse na ponowne okre¶lenie samych siebie i wprowadzenie prawdziwej innowacji do swojej oferty.
W ksi±¿ce omówiono zarówno niebezpieczeñstwa, jak i nowe mo¿liwo¶ci bêd±ce skutkiem gwa³townego wzrostu marek detalistów.
Autorzy stworzyli konkretny program dzia³ania, który ma za zadanie pomóc wy¿szej kadrze zarz±dzaj±cej detalistów i producentów marek w identyfikowaniu istniej±cych szans, skuteczniejszym przewidywaniu zagro¿eñ i radzeniu sobie z nimi.


Cena: 73.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Essential Business English (31.54z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Czego nie nauczy³em siê na studiach biznesowych. Zarz±dzanie w prawdziwym ¶wiecie (59.00z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia warto¶ci przedsiêbiorstwa (41.07z)
Droga innowacji (59.00z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Big Boss (34.90z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Management matters (49.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Milionerzy z wyboru. 21 tajemnic sukcesu (18.97z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Gra w ¿ycie (18.85z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (59.00z)
Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszech¶wiata (29.00z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca (37.00z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. Pdf (31.99z)
Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny (39.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Pdf (47.00z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Sieci Linux. Receptury (69.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Mobi (39.00z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
Rytua³y dla dwojga (18.99z)