e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków

promocja -14%
cena: 72.755813953488 z 62.57 z
Data wydania: 2012
stron: 312, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • Historia, definicje, miejsce coachingu w zarz±dzaniu organizacj±
  • Charakterystyka profesjonalnego coachingu
  • Zawieranie kontraktu i budowanie relacji z klientem
  • Psychologiczne aspekty procesu coachingu
  • Metody pomiaru efektów oraz funkcja i rodzaje superwizji
  • Etyczne uwarunkowania pracy coacha


Cena: 62.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Zasoby ludzkie w organizacji (25.30z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
O krok dalej (62.05z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Pe³n± par±! (34.21z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w organizacji (79.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Motywowanie pracowników (37.34z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)

Pozostae z kategorii: Coaching

Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw wybranych sektorów gospodarki (47.35z)
Perswazja w pracy trenera (25.42z)
Prze³amywanie pierwszych lodów Integracja i aktywizacja grupy (259.00z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Modele karier (34.00z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)

Pozostae z serii: Inne

Dzia³aj teraz! (11.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla (21.99z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Psy sprzeda¿y (35.81z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany (wydanie III) (39.90z)
NLP Twoich zmys³ów. Wiedza dla wtajemniczonych (27.00z)
Coaching (42.42z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Coaching na Wyspach Szczê¶liwych (49.00z)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17z)
Harry Potter i filozofia. Przewodnik po Hogwarcie dla mugoli (34.90z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.00z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)
IMIENINA£KI (20.94z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszech¶wiata (29.00z)
Czas na dziecko. Poradnik dla dojrza³ych matek (11.90z)
Zmienno¶æ rynków a warto¶æ przedsiêbiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej (41.83z)