e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia

Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L.
promocja -23%
cena: 66.298701298701 z 51.05 z
Data wydania: 2013
stron: 438, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Czyli w co inwestuj± bogaci, czego nie robi± biedni i ¶rednia klasa. Jest to trzecie ksi±¿ka w bestsellerowej serii Robert Kiyosaki, która dostarcza innego punktu widzenia na temat inwestowania. Przeznaczona jest dla osób, które zamierzaj± staæ siê bardzo bogatym. Po przeczytaniu tej ksi±zki zrozumiesz, ¿e prawdziwie wielki maj±tek jest w zasiêgu Twoich mo¿liwo¶ci.
Ksi±¿ka pomo¿e Ci zrozumieæ ró¿nicê w podej¶ciu do inwestowania pomiêdzy lud¼mi mniej zamo¿nymi a lud¼mi bogatymi. Mniej zamo¿ny postêpuje wed³ug zasady postêpuj bezpiecznie i nie podejmuj ryzyka , bogaty inwestor postêpuje bezpiecznie ale równocze¶nie poprawia swoje umiejêtno¶ci, aby podejmowaæ wiêksze ryzyko.
Ksi±¿ka Inwestycyjny poradnik bogatego ojca dostarcza porad czego musisz siê nauczyæ, jakich technik uczyæ aby maksymalnie zredukowaæ swoje ryzyko inwestycyjne. Jednym z powodów dla których niewielu staje siê bogatymi jest pos³ugiwanie siê stereotypem w sposobie my¶lenia o inwestowaniu. Te stereotypy to np.: postêpuj ostro¿nie nie podejmuj ryzyka czy tylko ciê¿k± i wytrwa³± prac± dojdziesz do pieniêdzy - takie my¶lenie to relikty przesz³o¶ci. Naucz siê my¶leæ o tym jak poprawiæ swoje umiejêtno¶ci aby¶ móg³ podejmowaæ wiêksze ryzyko, dzia³aæ bezpiecznie i podejmowaæ coraz nowe wyzwania.
Autor na w³asnym przyk³adnie uczy jak minimalizowaæ ryzyko, uzyskuj±c równocze¶nie wysoki zwrot z inwestycji. Poradnik inwestycyjny udziela wskazówek jak nauczyæ siê wykorzystywaæ si³ê pieni±dza tak aby dzia³a³a na nasz± korzy¶æ.


Cena: 51.05 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Elastyczno¶æ zatrudnienia w organizacji (49.94z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy (23.94z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Success and Change (25.93z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Komunikacja bez barier (38.17z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
List do mojego ¿ycia (42.42z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Paradoks czasu (55.17z)
Zarabiaj tyle, ile jeste¶ wart. Zmaksymalizuj swoje przychody ju¿ teraz (37.00z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (41.07z)

Pozostae z kategorii: Motywacja

Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Zjedz tê ¿abê (49.90z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)

Pozostae z serii: Inne

Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Jak kreowaæ marki, które pokocha pokolenie Y? (33.91z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Coaching (42.42z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. ePub (23.90z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. ePub (27.90z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Ekonometria finansowa (32.68z)
Tao Te Ching (34.90z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia (32.90z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Pdf (31.99z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów (31.99z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)