e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Ucieczka z wy¶cigu szczurów

Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L.
promocja -23%
cena: 28.701298701299 z 22.10 z
Data wydania: 2005
stron: 62, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
To nie jest kolejny, zwyczajny komiks s³u¿±cy tylko i wy³±cznie rozrywce. Forma komiksu jest tylko pretekstem do przekazania dzieciom wiedzy o pieni±dzach, zarabianiu i tworzeniu aktywów. Nigdy nie jest siê za m³odym na start w ¶wiecie finansów! Im wcze¶niej dziecko rozpocznie swoj± podró¿ ku finansowej niezale¿no¶ci, tym wiêksze s± szanse na jej powodzenie. Autorzy "Bogatego ojca" znale¼li now± drogê, aby uczyæ poprzez zabawê!
"Ucieczka z wy¶cigu szczurów" jest pierwszym komiksem w serii "Bogaty ojciec". Bohaterowie komiksu, pos³uguj±c siê prostym jêzykiem, wyja¶niaj± wiele trudnych zagadnieñ i pojêæ finansowych w ciekawy, zrozumia³y i zabawny sposób. Ksi±¿ka przekazuje informacje o tym, jak kszta³towaæ my¶lenie, by rozwin±æ finansow± inteligencjê u dzieci i m³odzie¿y. Komiks trafia równie¿ do odbiorców doros³ych i zarazem podpowiada jak edukowaæ naszych najm³odszych, aby ich obecne i pó¼niejsze, doros³e ¿ycie, nie polega³o na krêceniu siê w "wy¶cigu szczurów?".


Cena: 22.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Olbrzymie kroki (22.10z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
Odkryj siê. Przypowie¶æ biznesowa o tym, jak pokonaæ trzy lêki, które niszcz± zwi±zek z klientem (30.40z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Dlaczego chcemy ¿eby¶ by³ bogaty (51.05z)
M±dre zaufanie (30.78z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Pokonaj stres w 10 minut (39.90z)
Mowa cia³a (35.54z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Talent nie wystarczy (39.00z)

Pozostae z kategorii: Motywacja

Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Zjedz tê ¿abê (49.90z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (20.90z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami!. eBook. Pdf (19.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
11 przykazanie: Masz prawo byæ bogaty (34.90z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. ePub (13.95z)
Herosi i filozofia. Ksi±¿ka, która ocali ten ¶wiat (34.90z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie (39.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Pdf (27.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)
Talent nie istnieje. Droga do praktycznego osi±gania mistrzowskich umiejêtno¶ci (29.00z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota (22.68z)
Money matters (39.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. Wydanie II zaktualizowane (20.90z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
Antologie Harvard Business Review (828.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. eBook. Pdf (27.90z)
P³ytki umys³. Jak internet wp³ywa na nasz mózg (23.94z)
B±d¼ sob±. Autentyczno¶æ jest w cenie (39.00z)