e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj±

Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L.
promocja -23%
cena: 56.402597402597 z 43.43 z
Data wydania: 2007
stron: 312, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Twój doradca finansowy nie chce, ¿eby¶ wiedzia³ to wszystko, co on wie.
Bogaty ojciec mawia³: "Im szybciej poruszaj± siê twoje pieni±dze, tym wy¿sze s± twoje zyski i mniejsze ryzyko, które ponosisz".
Wed³ug powszechnie panuj±cej opinii dotycz±cej finansów powiniene¶ oszczêdzaæ pieni±dze i inwestowaæ d³ugoterminowo. Innymi s³owy, rekomendowane jest powierzanie pieniêdzy. Ale nie jest to rada bogatego ojca. On zachêca, by zamiast powierzaæ w³asne pieni±dze - zwiêkszaæ szybko¶æ ich obiegu. Szacuje siê, ¿e w latach 2000-2003 miliony inwestorów straci³o 7-9 bilionów dolarów. Dlaczego? Wielu z nich powierzy³o swoje pieni±dze swoim doradcom, stosuj±c siê do rady finansowej, któr± uwa¿ali za m±dr±.
Wszyscy wiemy, ¿e rynki zarówno zwy¿kuj±, jak i zni¿kuj±. Dlatego, zanim wydarzy siê kolejny krach i znów zabierze Twoje pieni±dze, dowiedz siê, w jaki sposób mo¿esz utrzymaæ je w ruchu, zamiast powierzaæ je komu¶ innemu. Robert T. Kiyosaki
- Czy jeste¶ ju¿ zmêczony s³uchaniem porady, która brzmi: "oszczêdzaj pieni±dze, inwestuj d³ugoterminowo i dywersyfikuj"?
- Czy chcesz siê dowiedzieæ, jak i dlaczego profesjonalni inwestorzy zwiêkszaj± szybko¶æ obiegu swoich pieniêdzy, zamiast je lokowaæ?
- Czy wiesz, ¿e firma Twojego doradcy inwestycyjnego zarabia pieni±dze nawet wtedy, gdy Ty je tracisz?
- Czy chcesz wiedzieæ, dlaczego wiêkszo¶æ doradców finansowych nie chce, ¿eby¶ przeczyta³ tê ksi±¿kê?
"W czasach, gdy bezpieczeñstwo zawodowe jest na najni¿szym jak dot±d poziomie, przejêcie przez nas samych kontroli nad naszymi finansami jeszcze nigdy nie by³o wa¿niejsze. Je¶li jeste¶ gotowy, aby byæ kim¶ wiêcej ni¿ tylko "przeciêtnym inwestorem", to koniecznie przeczytaj tê ksi±¿kê. Dziêki niej dowiesz siê, jak sprawiæ, ¿eby Twoje pieni±dze efektywniej i szybciej pracowa³y dla Ciebie". Sharon L. Lechter


Cena: 43.43 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Motywacja

3. Rozwi±zanie. Jak sprostaæ najtrudniejszym ¿yciowym wyzwaniom (39.02z)
Einstein inwestowania (59.42z)
Sklep, w którym kupisz wszystko. Jeff Bezos i era Amazona (32.40z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (49.00z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
Autobus energii. Zatankuj swój bak paliwem energii (29.67z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Droga do sukcesu (29.74z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Wealth Management Bankowo¶æ dla bogatych (67.15z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (14.90z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Coaching Tao (38.17z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (41.07z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Podstawowe zagadnienia wspó³czesnej logistyki (41.65z)
The Right Steps to Business English + CD (25.50z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
W transie inwestowania. Podbij rynek pewno¶ci± siebie, ¿elazn± dyscyplin± i postaw± zwyciêzcy (34.30z)
Go global! (12.90z)
Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
Statystyka z programem Statistica (69.00z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (23.94z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. Pdf (23.90z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla ma³ych i ¶rednich jednostek (99.00z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie. eBook. Pdf (22.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. ePub (31.99z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d±¿eniu do perfekcji (37.00z)
Stworzona do sprzeda¿y. Zbuduj firmê, która przetrwa bez Ciebie (49.00z)