e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ

cena: 44.90 z
Data wydania: 2012
stron: 184, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jak nieustannie wykorzystywaæ wrodzone zdolno¶ci?
Od czasu pierwszego amerykañskiego wydania w roku 2000 Przywództwo i oszukiwanie samego siebie jest fenomenem, o którym mówi± wszyscy. Z roku na rok sprzeda¿ ro¶nie, a ksi±¿ka cieszy siê nies³abn±c± popularno¶ci± – zosta³a wydana w ponad dwudziestu jêzykach.
Poprzez opowie¶æ o cz³owieku stawiaj±cym czo³o wyzwaniom w ¿yciu zawodowym i rodzinnym – któr± ka¿dy mo¿e odnie¶æ do siebie – autorzy pokazuj±, jak sami czynimy siebie ¶lepymi na prawdziwe motywy oraz nie¶wiadomie sabotujemy skuteczno¶æ w³asnych d±¿eñ do sukcesu i szczê¶cia.
Zawarta w niniejszym, poprawionym wydaniu historia jest jeszcze bardziej fascynuj±ca. Autorzy, wykorzystuj±c obszern± korespondencjê, jak± przez lata otrzymywali od swoich czytelników, wzbogacili ksi±¿kê o nowy rozdzia³. Pokazuj± w nim, jak na wiele rozmaitych sposobów czytelnicy wykorzystywali Przywództwo i oszukiwanie samego siebie w doskonaleniu swojego ¿ycia oraz miejsca pracy – w dziedzinach takich jak:
- budowa zespo³ów,
- rozwi±zywanie konfliktów,
- rozwój osobisty.
Przeczytaj tê niezwyk³± ksi±¿kê i odkryj to, czego nauczy³y siê ju¿ miliony – jak nieustannie wykorzystywaæ nasze wrodzone zdolno¶ci do wyra¼nej poprawy osi±ganych przez nas wyników i naszych relacji.
The Arbinger Institute pomaga organizacjom, rodzinom, osobom i spo³eczno¶ciom na ca³ym ¶wiecie w radzeniu sobie z ma³o znanym, ale bardzo powszechnym problemem samooszukiwania siê. Instytut, obejmuj±cy swoj± dzia³alno¶ci± ca³y ¶wiat, prowadzony jest przez swoich za³o¿ycieli: Jamesa Ferrella, Duanea Boycea, Paula Smitha i Terryego Warnera. Jego siedziba znajduje siê w Stanach Zjednoczonych, jednak Arbinger dzia³a w obu Amerykach, w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Oceanii i Azji.


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Zawodoznawstwo Wiedza o wspó³czesnej pracy (42.86z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Funkcja personalna w przedsiêbiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (34.00z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Motywowanie pracowników (37.34z)
Pe³n± par±! (34.21z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
Modele karier (34.00z)

Pozostae z kategorii: Twoja kariera

Dobry szef z³y szef (50.92z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Potêga pewno¶ci siebie (33.92z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (12.90z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (35.01z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Same s³uszne decyzje (37.32z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Trener bez maski (73.00z)

Pozostae z serii: Inne

Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko (69.00z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Wykorzystaj swój potencja³ zdob±d¼ bogactwo i odnie¶ sukces (27.35z)
GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II (69.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. ePub (31.99z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Najg³upsi przestêpcy (27.00z)
5+ (plus). ¯ycie obfite w Szczê¶cie, Humor, Pomoc, Nadziejê oraz Zdrowie (17.00z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (29.00z)
Kobiety i ich wp³yw na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza (41.65z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. ePub (31.99z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. ePub (35.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)