e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Marketing. Szybka droga do sukcesu

Ritchie Chris
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2012
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jak szybko osi±gn±æ oczekiwane wyniki marketingowe?

W marketingu chodzi przede wszystkim o relacje relacje z klientami, z mark±, z mediami oraz ze wspó³pracownikami. Spo¶ród wszystkich tych relacji najwiêksze znaczenie ma nadal relacja z klientem. Prawdziwy sukces marketingowy wykracza poza sam produkt i polega na kszta³towaniu wiêzi ³±cz±cych klienta z firm±. Osi±gniêcie tego celu wymaga spójno¶ci miêdzy zaanga¿owaniem ludzi, procesami i obietnicami sk³adanymi przez firmê.

Z ksi±¿ki Marketing. Szybka droga do sukcesu dowiesz siê, jakie umiejêtno¶ci powiniene¶ doskonaliæ, aby osi±gaæ znakomite wyniki marketingowe i przyspieszyæ rozwój w³asnej kariery. Ksi±¿ka obejmuje:
- Marketing w pigu³ce zbiór odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytania, umo¿liwiaj±cy szybkie zapoznanie siê z tematem
- Dziesiêæ najwa¿niejszych narzêdzi i technik s³u¿±cych rozwijaniu w³asnego stylu w marketingu
- Porady dotycz±ce kierowania zespo³em dziêki którym okre¶lisz w³asny styl przywództwa i stworzysz dobry zespó³
- Proste listy kontrolne u³atwiaj±ce wskazanie mocnych i s³abych stron oraz mo¿liwo¶ci twoich i twojego zespo³u
- Wskazówki dotycz±ce przyspieszenia rozwoju twojej kariery bez wzglêdu na to, czy dopiero debiutujesz na nowym stanowisku, czy starasz siê wej¶æ szczyt

Je¶li nie chcesz zostaæ z ty³u ju¿ dzi¶ wkrocz na ¶cie¿kê szybkiego rozwoju. Dodatkowe zasoby znajdziesz na stronie internetowej serii, pod adresem www.Fast-Track-Me.com.
WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ, BY PRZYSPIESZYÆ SWOJ¡ KARIERÊ

Ksi±¿ki z serii Szybka droga do sukcesu to wyczerpuj±ce poradniki umo¿liwiaj±ce przyspieszenie rozwoju kariery mened¿era. Zosta³y zaprojektowane w taki sposób, aby u³atwiæ rozwijanie umiejêtno¶ci niezbêdnych do osi±gniêcia tego celu. Ka¿da ksi±¿ka jest podzielona na cztery g³ówne czê¶ci:
- ¦wiadomo¶æ diagnoza obecnego stanu rzeczy oraz wskazanie dzia³añ niezbêdnych dla jego poprawy
- Sprawno¶æ biznesowa narzêdzia i techniki wykorzystywane przez najskuteczniejsze zespo³y
- Rozwój kariery dzia³ania, które nale¿y podj±æ ju¿ teraz, aby nie daæ siê nikomu wyprzedziæ
- Przybornik dyrektora wskazówki u³atwiaj±ce dostanie siê na szczyt i utrzymanie siê na nim
W ksi±¿kach z serii Szybka droga do sukcesu znajdziesz:
- Pierwsz± dziesi±tkê Szybkiej drogi czyli podsumowanie najwa¿niejszych informacji
- Szybkie wskazówki i odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytania
- Studia przypadków
- Praktyczny przewodnik rozwoju kariery zawieraj±cy zarys celów do zrealizowania w ci±gu pierwszych 10 tygodni na nowym stanowisku
- G³os eksperta opinie najlepszych ekspertów od omawianych zagadnieñ
Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00z)
Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Product placement (69.00z)
Marketing dla in¿ynierów naukowców i technologów (79.00z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Plany marketingowe (58.65z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami (15.19z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Badania statystyczne (59.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Pdf (39.00z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Jak inwestowaæ w produkty strukturyzowane (129.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. ePub (27.90z)
Trudny szef czyli jak siê porozumieæ z prze³o¿onym (26.59z)
Komputer PC dla seniorów (34.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
Praktyczne lekcje zarz±dzania projektami (44.90z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Jak stworzyæ udany zwi±zek' Trening (34.90z)
Sztuka pokoju. eBook (24.00z)
BHP 2014. Obowi±zki pracodawcy wobec pracownika (92.65z)
Zarz±dzanie najmem (29.71z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)