e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Marketing. Szybka droga do sukcesu

Ritchie Chris
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2012
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jak szybko osi±gn±æ oczekiwane wyniki marketingowe?

W marketingu chodzi przede wszystkim o relacje relacje z klientami, z mark±, z mediami oraz ze wspó³pracownikami. Spo¶ród wszystkich tych relacji najwiêksze znaczenie ma nadal relacja z klientem. Prawdziwy sukces marketingowy wykracza poza sam produkt i polega na kszta³towaniu wiêzi ³±cz±cych klienta z firm±. Osi±gniêcie tego celu wymaga spójno¶ci miêdzy zaanga¿owaniem ludzi, procesami i obietnicami sk³adanymi przez firmê.

Z ksi±¿ki Marketing. Szybka droga do sukcesu dowiesz siê, jakie umiejêtno¶ci powiniene¶ doskonaliæ, aby osi±gaæ znakomite wyniki marketingowe i przyspieszyæ rozwój w³asnej kariery. Ksi±¿ka obejmuje:
- Marketing w pigu³ce zbiór odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytania, umo¿liwiaj±cy szybkie zapoznanie siê z tematem
- Dziesiêæ najwa¿niejszych narzêdzi i technik s³u¿±cych rozwijaniu w³asnego stylu w marketingu
- Porady dotycz±ce kierowania zespo³em dziêki którym okre¶lisz w³asny styl przywództwa i stworzysz dobry zespó³
- Proste listy kontrolne u³atwiaj±ce wskazanie mocnych i s³abych stron oraz mo¿liwo¶ci twoich i twojego zespo³u
- Wskazówki dotycz±ce przyspieszenia rozwoju twojej kariery bez wzglêdu na to, czy dopiero debiutujesz na nowym stanowisku, czy starasz siê wej¶æ szczyt

Je¶li nie chcesz zostaæ z ty³u ju¿ dzi¶ wkrocz na ¶cie¿kê szybkiego rozwoju. Dodatkowe zasoby znajdziesz na stronie internetowej serii, pod adresem www.Fast-Track-Me.com.
WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ, BY PRZYSPIESZYÆ SWOJ¡ KARIERÊ

Ksi±¿ki z serii Szybka droga do sukcesu to wyczerpuj±ce poradniki umo¿liwiaj±ce przyspieszenie rozwoju kariery mened¿era. Zosta³y zaprojektowane w taki sposób, aby u³atwiæ rozwijanie umiejêtno¶ci niezbêdnych do osi±gniêcia tego celu. Ka¿da ksi±¿ka jest podzielona na cztery g³ówne czê¶ci:
- ¦wiadomo¶æ diagnoza obecnego stanu rzeczy oraz wskazanie dzia³añ niezbêdnych dla jego poprawy
- Sprawno¶æ biznesowa narzêdzia i techniki wykorzystywane przez najskuteczniejsze zespo³y
- Rozwój kariery dzia³ania, które nale¿y podj±æ ju¿ teraz, aby nie daæ siê nikomu wyprzedziæ
- Przybornik dyrektora wskazówki u³atwiaj±ce dostanie siê na szczyt i utrzymanie siê na nim
W ksi±¿kach z serii Szybka droga do sukcesu znajdziesz:
- Pierwsz± dziesi±tkê Szybkiej drogi czyli podsumowanie najwa¿niejszych informacji
- Szybkie wskazówki i odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytania
- Studia przypadków
- Praktyczny przewodnik rozwoju kariery zawieraj±cy zarys celów do zrealizowania w ci±gu pierwszych 10 tygodni na nowym stanowisku
- G³os eksperta opinie najlepszych ekspertów od omawianych zagadnieñ
Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (27.93z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Wska¼niki marketingowe (90.30z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)

Pozostae z serii: Inne

Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
Komputer PC. Podstawy obs³ugi. Dla seniorów (34.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Landlord. Jak osi±gn±æ wolno¶æ finansow±, inwestuj±c w nieruchomo¶ci (17.94z)
Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (49.00z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Pdf (31.99z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo. eBook. Pdf (29.90z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. ePub (35.90z)
Zachowania cz³owieka w organizacji (55.17z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. Pdf (31.99z)
Rachunkowo¶æ dla ciebie rachunkowo¶æ od podstaw (37.40z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (27.90z)
Limeryki zbrodni (9.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)