e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -14%


Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu

Nasar Sylwia
promocja -14%
cena: 69.093023255814 z 59.42 z
Data wydania: 2012
stron: 580, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W tej porywaj±cej ksi±¿ce Sylvia Nasar, autorka megabestselleru Piêkny umys³ zabiera nas w podró¿ po wspó³czesnej historii, opisuj±c kobiety i mê¿czyzn, którzy zmienili ¿ycie ka¿dej osoby na naszej planecie. Jest to epicka opowie¶æ o tworzeniu podstaw dzisiejszej ekonomii i o tym, jak uratowa³a ona ludzko¶æ od nêdzy i degradacji dziêki temu, ¿e cz³owiek wzi±³ los we w³asne rêce, zamiast zdawaæ siê na fatum.
Sw± opowie¶æ Nasar zaczyna od Karola Dickensa i Henry Mayhewa, którzy obserwowali i opisywali warunki ¿ycia ubogiej wiêkszo¶ci w po³owie XIX wieku w Londynie najbogatszym i najwspanialszym mie¶cie ¶wiata. By³o to czas wielkich poszukiwañ. Autorka opisuje heroiczne niekiedy wysi³ki Marksa, Engelsa, Alfreda Marshalla, Beatrice i Sydneya Webbów oraz Amerykanina Irvinga Fishera, by zastosowaæ wyniki tych poszukiwañ w praktyce czêsto z rewolucyjnymi konsekwencjami dla ¶wiata.Nasar przybli¿a postacie wielkiego Johna Maynarda Keynesa, Schumpetera, Hayek, uczennicy Keynesa Joan Robinson, wp³ywowych amerykañskich ekonomistów Paula Samuelsona i Miltona Freedmana oraz pochodz±cego z Indii laureata nagrody Nobla Amartya Sena i pokazuje, jak my¶liciele ci zmienili oblicze naszej planety pocz±wszy od jednego miasta, Londynu, poprzez Europê i Amerykê, a¿ po ca³y ¶wiat.
Daj±c siê porwaæ narracji, jeste¶my ¶wiadkami, jak ci odkrywcy, mê¿czy¼ni i kobiety zmagaj± siê z osobistymi kryzysami, wojnami ¶wiatowymi, rewolucjami, wstrz±sami ekonomicznymi i w³asnymi ideami, by zerwaæ z za³o¿eniami Malthusa i przekszta³ciæ ponur± wiedzê w triumf nad ci±¿±cym od wieków nad ludzko¶ci± przeznaczeniem bied± i przedwczesn± ¶mierci±. Powstawanie tej idei, która jeszcze dwie¶cie lat temu by³a niewyobra¿alna, to historia prób i b³êdów, historia, która, jak wynika ze stron tej fascynuj±cej ksi±¿ki, jeszcze siê nie zakoñczy³a.
OPINIE:
Wielkie poszukiwanie jest godnym nastêpc± ksi±¿ki The Worldly Philosophers Roberta Heilbronera Celem Nasar jest zapoznanie czytelnika z ¿yciem bohaterów niezwyk³ego dramatu historycznego, którego akcja rozpoczyna siê w wiktoriañskiej Anglii, a koñczy we wspó³czesnych Indiach. To, ¿e uda³o jej siê odnie¶æ sukces, jest efektem nie tylko zakresu przeprowadzonych badañ, lecz równie¿ elegancji prozy, jak± autorka siê pos³uguje. Steven Pearlstein, The Washington Post
Nasar jest niezwyk³± pisark±. Ksi±¿ka portretuje ekonomicznych my¶licieli, z których ka¿dy jest wspaniale pokazany na tle czasów, w jakich ¿y³. Nie sposób unikn±æ fascynacji tymi postaciami. James Grant, The Wall Street Journal
Jest to historia ewolucji niezwyk³ej, radykalnej, przekszta³caj±cej ¿ycie na ca³ej planecie idei o epickim tle szczegó³y s± niezwykle ¿ywe, chwilami zadziwiaj±ce Radykalne i zarazem niezwykle wa¿ne idee pokazane s± w ca³ym swoim bogactwie i z³o¿ono¶ci. Szkoda, ¿e zajêcia z ekonomii nie s± tak ciekawe, jak lektura tej ksi±¿ki! Fortune


Cena: 59.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Przedsiêbiorczo¶æ (50.92z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno¶æ (67.15z)
Makroekonomia (76.42z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Zagadki wzostu gospodarczego (64.00z)
Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Wielka transformacja (49.45z)
Polityka fiskalna w strefie euro (39.52z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (31.99z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Sztuka wystapieñ publicznych (33.91z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Nagradzanie i wyró¿nianie pracowników. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Twój osobisty fundusz emerytalny (13.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Pdf (27.90z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Wycena przedsiêbiorstwa. Funkcje, metody zasady (69.00z)
Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile (79.00z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Go global! (12.90z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
My¶lenie lateralne. Idee na przekór schematom (39.90z)
Wprowadzenie do ekonometrii (50.15z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Pdf (13.95z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Fotografia kulinarna. Od zdjêcia do arcydzie³a (59.00z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)