e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Dobry szef z³y szef

Sutton Robert I.
promocja -14%
cena: 59.209302325581 z 50.92 z
Data wydania: 2012
stron: 303, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Czy jeste¶ dobrym szefem… czy z³ym szefem?

Czy twoi pracownicy – gdyby mieli wybór – chcieliby jeszcze kiedykolwiek dla Ciebie pracowaæ?

A co najwa¿niejsze – czy masz pojêcie o tym, jak to jest dla Ciebie pracowaæ?


Trzy pytania

•    Je¿eli chcesz byæ Dobrym Szefem, o co musisz dzieñ w dzieñ dbaæ?
•    Je¶li masz Z³ego Szefa, to co mo¿esz z tym zrobiæ?
•    Krótko mówi±c, czym charakteryzuje siê Dobry Szef ... a jakie s± najgorsze wady Z³ego Szefa?

Dr Robert Sutton napisa³ Dobrego szefa, z³ego szefa, aby odpowiedzieæ na powy¿sze trzy pytania. Zainspirowa³y go tysi±ce e-maili, artyku³y, wpisy na blogu oraz rozmowy, jakie stanowi³y odzew na jego bestseller „The No Asshole Rule”. Dr Sutton zastosowa³ swoje zdroworozs±dkowe podej¶cie, aby pokazaæ, czym wspaniali szefowie naszego ¶wiata ró¿ni± siê od tych, którzy s± tacy sobie albo, co gorsza, zupe³nie niekompetentni.
Je¿eli jeste¶ szefem, to czy jeste¶ tym dobrym? W jaki sposób mo¿esz nieustannie szlifowaæ swoje umiejêtno¶ci i dopingowaæ ludzi, aby dawali z siebie wszystko i byli dumni z faktu, ¿e dla ciebie pracuj±? Czy zdajesz sobie sprawê, jak twoje s³owa i czyny (i twoje miny) wp³ywaj± na podw³adnych? Co oni tak naprawdê o tobie my¶l±? Czy jeste¶ ¶wiadom tego, jak ciê widz±, czy te¿ ¿yjesz w ¶wiecie z³udzeñ? Gdyby twoi pracownicy mieli wybór, czy nadal by u ciebie pracowali? Sutton, przeplataj±c przyk³ady z ¿ycia ze stosownymi naukowymi badaniami behawioralnymi, przedstawia staranny i miejscami zaskakuj±cy raport na temat tego, co robi± najlepsi szefowie.

„Dobry szef, z³y szef”...
...to ostateczny plan dzia³ania dla ka¿dego, kto kiedykolwiek zosta³ wyniesiony na stanowisko w³adzy oraz droga wybawienia dla tych, których szefowie nie rozumiej± problemu.


Cena: 50.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor (20.94z)
Zrównowa¿one przedsiêbiorstwo (38.17z)
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' (34.90z)
Dysponowanie wspólnymi zasobami (50.15z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Wdra¿anie strategii dla osi±gniêcia przewagi konkurencyjnej (49.45z)
Kapita³ ludzki a innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw (22.92z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Analiza decyzji (67.15z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
100 praw sukcesu w biznesie (33.99z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)

Pozostae z kategorii: Twoja kariera

¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Office English + CD (42.42z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Dlaczego chcemy ¿eby¶ by³ bogaty (51.05z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (12.90z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (35.01z)
Trener bez maski (73.00z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Lider bez maski (59.00z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. PDF (26.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Mobi (35.90z)
Kodeks wygranych. X przykazañ cz³owieka sukcesu (39.00z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Pe³n± par±! (34.21z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Norwegia i Szwecja. Zielony Przewodnik Michelin (39.92z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. ePub (27.90z)
Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Pdf (27.90z)
Keynes kontra Hayek (41.65z)