e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Dwie drogi. Jak Cisco równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój

Sidhu Inder
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2013
stron: 220, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W ci±gu ostatnich siedmiu lat, w czasach wyj±tkowej niestabilno¶ci ¶wiatowej gospodarki, firma Cisco podwoi³a przychody, potroi³a zyski i czterokrotnie zwiêkszy³a dochody na ka¿dej akcji. Jak? Pod±¿aj±c jednocze¶nie dwiema drogami.
Filozofia "dwóch dróg" polega na dostrzeganiu w ka¿dej decyzji otwieraj±cej siê mo¿liwo¶ci, a nie wyrzeczenia. Na unikaniu b³êdnych wyborów, zmniejszanych oczekiwañ i os³abiaj±cych kompromisów. Oznacza wynajdywanie sposobów na odnoszenie korzy¶ci z jednej opcji przy równoczesnym wzmacnianiu drugiej.
Inder Sidhu wyja¶nia, dlaczego w dzisiejszych czasach dwie drogi stanowi± najlepsz± strategiê. Siêga do bezcennych autorskich przemy¶leñ spó³ki Cisco i do¶wiadczeñ takich przedsiêbiorstw jak Procter & Gamble, Whirlpool czy Harley-Davidson, dziêki czemu przedstawia kompletny plan, jak pod±¿yæ dwiema drogami tak¿e w twojej firmie. Odnie¶ sukces, obieraj±c dwie drogi!
  • Wprowad¼ pewne oraz rewolucyjne innowacje.
  • Siêgnij do istniej±cych oraz nowych modeli biznesowych.
  • Wkrocz na ugruntowane rynki oraz rynki wschodz±ce.
  • Rób to, co nale¿y, oraz to, co ma znaczenie.
  • Optymalizuj oraz przekszta³caj produkty.
  • Zadowalaj klientów oraz usatysfakcjonuj partnerów.
  • Dowiedz siê jak kszta³towaæ nadzwyczajnych pracowników oraz zwyciêskie zespo³y.
  • Po³±cz autorytatywne przywództwo oraz demokratyczne podejmowanie decyzji.
"Autor Dwóch dróg pokazuje, jak Cisco przekszta³ca pytania biznesowe na odpowiedzi rynkowe i przedstawia realne przyk³ady przynosz±ce korzy¶ci liderom patrz±cym w przysz³o¶æ." - Jeff Immelt, prezes i dyrektor generalny GE
"Dwie drogi stanowi± zbiór wielu skutecznych nauk kryj±cych siê za dzia³alno¶ci± Cisco, firmy z d³ug± histori± nieustannych innowacji i solidnych biznesowych rezultatów. Zachêcam mened¿erów wy¿szego szczebla do podejmowania wyzwañ przedstawionych w tej wnikliwej ksi±¿ce." - Dominic Barton, dyrektor ds. zarz±dzania globalnego w McKinsey & Company


Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Odporno¶æ korporacji. Zarz±dzanie ryzykiem nadu¿yæ i korupcji (46.75z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla ma³ych i ¶rednich jednostek (99.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Dysponowanie wspólnymi zasobami (50.15z)
Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (49.00z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
Skuteczne doradztwo strategiczne (42.42z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania. Ksi±¿ki dla profesjonalistów (84.92z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II (59.90z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Autobus energii. Zatankuj swój bak paliwem energii (29.67z)
S³owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z)
Metody sprawnego zarz±dzania (44.63z)
O wspó³czuciu. Jak osi±gn±æ spokój wewnêtrzny i zbudowaæ lepszy ¶wiat (22.42z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia. eBook. Pdf (26.90z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. eBook. Pdf (31.99z)
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach (54.90z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Ogrywanie rynku raz na trzy miesi±ce. Sprawdzony plan inwestowania na gie³dzie dla ka¿dego (67.15z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Wspó³czesna analiza strategii (79.00z)
Mount everest biznesu (49.00z)
Psychologia nauczania Ujêcie poznawcze (46.67z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (54.90z)