e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing; Sprzeda¿
Seria: Inne
Promocja: -14%


Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek

Berger Jonah
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2013
stron: 232, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
SK¡D SIÊ BIERZE POPULARNO¦Æ?
Je¶li s±dzisz, ¿e sprawia to reklama, zastanów siê jeszcze raz.
Ludzie nie s³uchaj± reklam, s³uchaj± swoich znajomych.
- Ale dlaczego o niektórych produktach czy ideach rozmawia siê czê¶ciej ni¿ o innych?
- Dlaczego niektóre anegdoty czy plotki rozprzestrzeniaj± siê jak wirusy?
- I co sprawia, ¿e pewne tre¶ci w internecie zyskuj± tak ogromn± popularno¶æ?
Jonah Berger, adiunkt na Wydziale Marketingu w Wharton School, przez kilka ostatnich lat szuka³ odpowiedzi na te pytania. Analizowa³ przyczyny, dla których niektóre teksty publikowane na ³amach dziennika „The New York Times” trafiaj± na listê artyku³ów najczê¶ciej przesy³anych mailem, sprawdza³, dlaczego niektóre produkty staj± siê tematem rozmów, oraz to, w jaki sposób spo³eczny wp³yw kszta³tuje nasze gusta.
W swojej ksi±¿ce Berger ujawnia sekrety marketingu szeptanego i przekazu spo³ecznego. Odkryj, w jaki sposób z wykorzystaniem sze¶ciu prostych zasad mo¿na nadaæ rozg³os produktom, inicjatywom politycznym, biurowym plotkom czy filmom na portalu YouTube.
Ksi±¿ka zawiera wyniki prze³omowych badañ naukowych i fascynuj±ce historie. Dowiedz siê, w jaki sposób luksusowa restauracja zdoby³a popularno¶æ dziêki zwyk³ej kanapce, dlaczego niektóre kampanie przeciw narkotykom mog± przyczyniaæ siê do wzrostu narkomanii oraz dlaczego ponad 200 milionów konsumentów obejrza³o reklamê z pozoru wyj±tkowo nudnego produktu – blendera.
Je¶li kiedykolwiek zastanawia³e¶ siê, dlaczego pewne historie przekazywane s± z ust do ust, maile przesy³ane s± dalej, a materia³y wideo rozprzestrzeniaj± siê wirusowo, ta ksi±¿ka ci to wyja¶ni, a tak¿e wska¿e, jak wykorzystaæ tê wiedzê do tworzenia zara¼liwych tre¶ci. W ksi±¿ce Potencja³ wirusowy znajdziesz konkretne i skuteczne techniki, dziêki którym odpowiednio skonstruowane komunikaty, informacje i reklamy bêd± siê rozprzestrzeniaæ.
Niezale¿nie od tego, czy jeste¶ mened¿erem w du¿ym przedsiêbiorstwie, w³a¶cicielem ma³ej firmy staraj±cym siê dotrzeæ do wiêkszej liczby klientów, politykiem przed wyborami, czy pracownikiem s³u¿by zdrowia, któremu zale¿y na rozg³osie dla akcji spo³ecznej, ta ksi±¿ka poka¿e ci, jak osi±gn±æ te cele.


Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Proaktywny telemarketing (37.00z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Plany marketingowe (58.65z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Badania marketingowe (55.17z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (34.90z)
Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Marketing dla studentów kierunków technicznych (50.15z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Mikroekonomia (74.59z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Go global! (38.35z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie wspó³czesnym przedsiêbiorstwem (41.65z)
Reklama w Google dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (25.42z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. Mobi (23.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
Hobbit i filozofia. Prawdziwa historia tam i z powrotem (34.90z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Kraków. Najpiêkniejsze spacery. Wyd. 2 (26.90z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Mobi (27.90z)
Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu (59.42z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. Wydanie II (44.90z)
Rzym i Watykan. Miasto cesarzy i papie¿y (26.90z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. ePub (22.90z)
Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. Mobi (29.90z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)