e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm

Collins Jim
cena: 69.90 z
Data wydania: 2012
stron: 288, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Czy istnieje organizacyjny kod DNA czyni±cy firmê gatunkiem wy¿szym od konkurentów? I, co wa¿niejsze, czy da siê takim DNA zaraziæ firmê przeciêtn± i zmieniæ j± w nadzwyczajn±?
James C. Collins, wraz ze swoim zespo³em badaczy, wydestylowa³ taki kod DNA. Kod, który jest syntez± wieloletnich badañ setek firm. W tej ksi±¿ce Collins opisuje metodê wszczepiania obumieraj±cej organizacji przywódczych i przedsiêbiorczych genów zwyciêstwa. Znajdziesz tu zaskakuj±ce, lecz przejrzyste konkluzje, poparte badaniami empirycznymi.
W Od dobrego do wielkiego autor omawia 11 przypadków firm, które dokona³y przeskoku organizacyjnego: pokona³y rynkow± grawitacjê i sta³y siê potê¿ne. S± w¶ród nich miêdzy innymi: Merck, Intel, Coca-Cola i General Electric. Oprócz tego Collins opisuje szereg firm, którym brak zwyciêskiego DNA skutecznie odci±³ drogê do prosperity. Magazyn Fast Company nazwa³ tê ksi±¿kê biznesow± ide± roku. Gor±co poleca j± tak¿e profesor Krzysztof Ob³ój z Uniwersytetu Warszawskiego. To raport z pierwszej rêki, dla przedsiêbiorców i mened¿erów, i dla ka¿dego innego, kto ma bezpo¶redni wp³yw na losy swojej firmy.
Patronat: Manager Magazin


Cena: 69.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Pakiet: Classic Drucker (189.90z)
Dysponowanie wspólnymi zasobami (50.15z)
100 praw sukcesu w biznesie (33.99z)
Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (49.00z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Zarz±dzanie nieruchomo¶ciami (84.15z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Cykl popularno¶ci. Wybór odpowiedniej innowacji we w³a¶ciwym czasie (63.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)
Podstawy metodologii badañ w naukach o zarz±dzaniu (59.00z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)

Pozostae z kategorii: Motywacja

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Zjedz tê ¿abê (49.90z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Pdf (27.90z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Nowoczesne zarz±dzanie projektami (51.30z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub (31.99z)
Jak usprawniæ komunikatywno¶æ' Trening (69.00z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (30.78z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów (44.90z)
Marketing dla in¿ynierów naukowców i technologów (79.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz±. eBook. Pdf (39.00z)
Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmieniæ wirtualne pieni±dze w realne zyski (34.90z)
W transie inwestowania. Podbij rynek pewno¶ci± siebie, ¿elazn± dyscyplin± i postaw± zwyciêzcy (34.30z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Mobi (26.90z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)