e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -16%


Kompendium wiedzy o logistyce

promocja -16%
cena: 48.892857142857 z 41.07 z
Data wydania: 2013
stron: 328, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka od lat jest cenion± pomoc± naukow± dla studentów i wyk³adowców, a tak¿e dla mened¿erów maj±cych styczno¶æ z zagadnieniami logistyki w swojej pracy. Przedstawiono w niej najwa¿niejsze zagadnienia z dziedziny logistyki, takie jak:
- koszty logistyczne
- audyt logistyczny
- magazynowanie, transport i zasady tworzenia ³añcucha logistycznego
- technologie informatyczne w logistyce
- modele koordynowania procesów logistycznych w produkcji, dystrybucji i w sektorze us³ug
- logistyka globalna
- eurologistyka


Cena: 41.07 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Pomoc publiczna a rozwój firmy (25.42z)
Opanowaæ czas (19.43z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Kapita³ ludzki a innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw (22.92z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
Nareszcie wiêcej zysku! (28.95z)
Spójno¶æ modeli biznesu (46.64z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Droga innowacji (50.15z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
Jak byæ dobrym mened¿erem. Zestaw wskazówek (44.20z)

Pozostae z serii: Inne

NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Pdf (19.95z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. PDF (35.90z)
Paradoks czasu (55.17z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie. Handlowanie to gra (79.00z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
Zen Steve'a Jobsa (8.90z)
Mo¿e (morze) wróci (12.90z)
Znakomita organizacja czasu. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelbyego (37.00z)
Mój pies - paradoks wcielony (5.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Przywództwo wy¿szego stopnia (50.92z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)