e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -16%


Kompendium wiedzy o logistyce

promocja -16%
cena: 48.892857142857 z 41.07 z
Data wydania: 2013
stron: 328, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka od lat jest cenion± pomoc± naukow± dla studentów i wyk³adowców, a tak¿e dla mened¿erów maj±cych styczno¶æ z zagadnieniami logistyki w swojej pracy. Przedstawiono w niej najwa¿niejsze zagadnienia z dziedziny logistyki, takie jak:
- koszty logistyczne
- audyt logistyczny
- magazynowanie, transport i zasady tworzenia ³añcucha logistycznego
- technologie informatyczne w logistyce
- modele koordynowania procesów logistycznych w produkcji, dystrybucji i w sektorze us³ug
- logistyka globalna
- eurologistyka


Cena: 41.07 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Szef firmy w systemie zarz±dzania przez jako¶æ (33.15z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
100 praw sukcesu w biznesie (33.99z)
Zarz±dzanie operacyjne (57.82z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Management matters (49.00z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (12.90z)
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)
Fuzje i przejêcia (41.65z)
Pakiet: Classic Drucker (189.90z)
Wspó³czesna analiza strategii (79.00z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)

Pozostae z serii: Inne

Pokusy i ³akocie. Niezbyt grzeczna rzecz o mi³o¶ci (12.90z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (18.99z)
Sztuka argumentacji (29.90z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Wykorzystaj swój potencja³ zdob±d¼ bogactwo i odnie¶ sukces (27.35z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu miêdzynarodowym (41.07z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (37.00z)
Joga na co dzieñ (21.90z)
Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW (39.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Biznesplan (42.42z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Mobi (37.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (27.90z)