e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -16%


Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL

Kufel Tadeusz
promocja -16%
cena: 48.892857142857 z 41.07 z
Data wydania: 2013
stron: 212, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest jedynym na polskim rynku podrêcznikiem, który w przystêpny sposób:
  • prezentuje program GRETL, jego instalacjê oraz sposób i mo¿liwo¶ci u¿ytkowania,
  • omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji,
  • upowszechnia nowy sposób nauczania metod ilo¶ciowych poprzez dostarczenie bardzo przyjaznego narzêdzia obliczeniowego,
  • pokazuje na konkretnych przyk³adach, jak z niego korzystaæ.
Potrzeba trzeciego wydania ksi±¿ki zrodzi³a siê z konieczno¶ci dostosowania opisów metod prezentowanych w poprzednim wydaniu do aktualnego interfejsu graficznego u¿ytkownika oraz wprowadzenia kilku rozszerzeñ dotycz±cych: importu i eksportu danych, funkcji manipulacji danych, budowy podprób, a przede wszystkim opisu kolejnych metod u¿ytecznych w nauczaniu ekonometrii, takich jak:
  • prognozowanie przez symulacje dla wielorównaniowych modeli wspó³zale¿nych,
  • analiza mno¿nikowa,
  • rozszerzenie modeli logitowych na przypadki logitu wielomianu uporz±dkowanego i nieuporz±dkowanego.


Cena: 41.07 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komputer w biurze

ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Zarz±dzanie przechowywaniem danych (30.60z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)
ECDL Modu³ 7 Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (30.44z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
Informatyka ekonomiczna (69.62z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Cisza w sieci (69.00z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)

Pozostae z serii: Inne

Detektyw Rutkowski. Prawdziwa historia (39.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Pdf (31.99z)
Zwyciêskie opowie¶ci. Jak porozumiewaæ siê, przekonywaæ, wygrywaæ dziêki ukrytej potêdze opowie¶ci (50.92z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Wykorzystaj swój potencja³ zdob±d¼ bogactwo i odnie¶ sukces (27.35z)
Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzêdzia projektowania (103.20z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Ekonometria finansowa (32.68z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. eBook. Pdf (35.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów. Wydanie II (49.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (57.00z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Makroekonomia dla zaawansowanych (66.21z)