e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Controlling; Finanse
Seria: Inne
Promocja: -15%


Rachunkowo¶æ finansowa

Turyna Jan
promocja -15%
cena: 59 z 50.15 z
Data wydania: 2014
stron: 308, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik do rachunkowo¶ci finansowej, w którym omówione zosta³y zasady rachunkowo¶ci i sprawozdawczo¶ci finansowej wg miêdzynarodowych standardów (MSSF), amerykañskich standardów (US GAAP) oraz polskiego ustawodawstwa.
Analiza porównawcza polskiego prawa bilansowego z koncepcjami i zasadami rachunkowo¶ci miêdzynarodowej zosta³a przeprowadzona wg stanu na 1 stycznia 2013 roku.
Ksi±¿ka zawiera dok³adny opis elementów sprawozdawczo¶ci finansowej, m.in.:
  • bilansu, rachunku zysku i strat,
  • rachunku przep³ywów pieniê¿nych i pozosta³ych raportów sprawozdania finansowego,
  • a tak¿e sprawozdawczo¶ci skonsolidowanej.
Analiza najwa¿niejszych rozwi±zañ szczegó³owych jest zawsze poprzedzona teoretycznym wprowadzeniem, a jasno nakre¶lona koncepcja i konsekwentny wywód u³atwiaj± studiowanie. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do: studentów uczelni ekonomicznych, s³uchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleñ, kandydatów na bieg³ych rewidentów, pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych.


Cena: 50.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Controlling

Bud¿etowanie i controlling w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Controlling w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (57.72z)
Finanse samorz±dowe. 580 pytañ i odpowiedzi. Wzory uchwa³, deklaracji, decyzji, umów (169.00z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Finanse osobiste (49.45z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Podstawy finansów przedsiêbiorstw. Praktyczny przewodnik po najwa¿niejszych metodach i narzêdziach (39.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa z uwzglêdnieniem MSSF (55.17z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Sprawozdawczo¶æ ostro¿no¶ciowa i finansowa firm inwestycyjnych (84.86z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Audyt wewnêtrzny i kontrola zarz±dcza (35.70z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza (47.35z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Wstêp do rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw (33.92z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Kontrola przedsiêbiorcy (83.30z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Najwa¿niejsza rzecz. Zaskakuj±ce rady dla wnikliwego inwestora (55.17z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± przedsiêbiorstw (41.65z)
Finanse samorz±dowe. 580 pytañ i odpowiedzi. Wzory uchwa³, deklaracji, decyzji, umów (169.00z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstwa w szczególnych sytuacjach (50.92z)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych w praktyce (37.40z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (46.67z)

Pozostae z serii: Inne

Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Zmotywuj siê (28.82z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. ePub (29.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. Mobi (27.90z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Mobi (29.90z)
W poszukiwaniu ¶wiat³a (39.00z)
Pieni±dze lubi± zarabiaæ. Podrêcznik skutecznego inwestora (49.00z)
168-godzinny tydzieñ. ¯yj w pe³ni 24/7 (49.00z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)
Mistrz ciêtej riposty (18.99z)
Kraków. Najpiêkniejsze spacery. Wyd. 2 (26.90z)
Word i Excel. Dla seniorów (34.90z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Mount Everest biznesu (31.99z)
Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone (34.90z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)