e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Nie tylko zespó³

Belbin Meredith
cena: 59.00 z
Data wydania: 2014
stron: 136, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Dr Meredith Belbin, twórca teorii ról zespo³owych i autor o miêdzynarodowej renomie, w ksi±¿ce Nie tylko zespó³ prezentuje syntetyczny wyk³ad o strategiach i instrumentach pozwalaj±cych zwiêkszyæ zaanga¿owanie pracownika i powi±zaæ jego predyspozycje z rolami powierzanymi mu w organizacji. Publikacja ta, bêd±ca efektem do¶wiadczeñ autora zgromadzonych podczas badañ i wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami na ca³ym ¶wiecie, umo¿liwia czytelnikom pog³êbienie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania zespo³ów i grup.

Belbin g³osi, ¿e praca powinna byæ nieustannie modyfikowana przy utrzymywaniu równowagi w funkcjonowaniu pracownika w trzech rolach: zawodowej, zespo³owej i roli pracy. Podkre¶laj±c rosn±ce wymagania wobec nowocze¶nie pojmowanych stanowisk, wprowadza do komunikowania o pracy kod kolorów, przetestowany w kilku krajach. Komunikowanie na wielu poziomach czêsto porównuje z funkcjonowaniem zbiorowo¶ci owadów spo³ecznych. Zauwa¿a tak¿e, ¿e techniki informatyczne wzbogacaj± mo¿liwo¶ci pracy sieciowej i sprawiaj±, ¿e firma mo¿e siê rozwijaæ w kierunku form zbli¿onych do superorganizmu.

Ksi±¿ka pokazuje, jak coraz dojrzalszy zespó³ mo¿e nauczyæ siê w nowoczesny sposób dystrybuowaæ pracê poprzez harmonijne powi±zanie ról zespo³owych i ról pracy.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (62.57z)
Zawodoznawstwo Wiedza o wspó³czesnej pracy (42.86z)
Zasada postêpu. Ma³e zwyciêstwa kluczem do rado¶ci, zaanga¿owania i kreatywno¶ci w pracy (26.94z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Zatrudnianie osób z niepe³nosprawno¶ci±. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w ¶rodowisku pracy (50.15z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Zasoby ludzkie w organizacji (25.30z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)

Pozostae z serii: Inne

osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Public relations (35.49z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. ePub (27.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. ePub (27.90z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Mobi (31.99z)
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych us³ug konsumenckich (62.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Si³a argumentów. Sztuka konwersacji i potyczki jêzykowe (24.00z)
Aktywne æwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez do¶wiadczanie (211.65z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Pdf (47.00z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. Mobi (62.90z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
ProBlogger. Jak czerpaæ zyski ze swojego bloga (39.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Mobi (31.99z)
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ (9.90z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)