e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu

Harris Vincent, Goerger Harlan H.
promocja -15%
cena: 37 z 31.45 z
Data wydania: 2014
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Przeczytaj tê ksi±¿kê ju¿ dzisiaj! Zacznij omijaæ "NIE" od jutra!
Na podstawie ciekawych i zajmuj±cych analiz przypadków i przyk³adów Vincent Harris i Harlan Goerger pokazuj±, jak mo¿na odnie¶æ sukces w sprzeda¿y. Ucz± jak ca³kowicie zlikwidowaæ opór rozmówcy. W 30 kolejnych rozdzia³ach pokazuj± ponad 30 nowatorskich metod, które mo¿na wykorzystaæ, aby omijaæ Nie klienta bez zmniejszania mar¿y. Wszystkie techniki s± opisane w jasny i przejrzysty sposób, i zawieraj± obrazowe przyk³ady ich zastosowania.
Fragment ze wstêpu:
Czy ja sugerujê, ¿e wykorzystuj±c wiedzê zdobyt± dziêki tej ksi±¿ce nigdy nie us³yszysz odpowiedzi "Nie"? Pozwól, ¿e zadam Ci pytanie: czy by³by¶ zadowolony, gdyby¶ móg³ zmniejszyæ czêstotliwo¶æ odpowiedzi "Nie" o po³owê? Je¶li powiedzia³e¶ "TAK!", b±d¼ cierpliwy, poniewa¿ czeka ciê interesuj±ca podró¿, dziêki której zdobêdziesz odpowiednie umiejêtno¶ci, by to osi±gn±æ. Poradnik ten daje ci najnowocze¶niejsze narzêdzia, jakie tylko mo¿na znale¼æ, by "Omin±æ Nie". Je¶li zdecydujesz siê ich u¿yæ, przynios± Ci one korzy¶ci, których nawet nie mo¿esz sobie wyobraziæ - na razie.
 
Wybrane opinie o ksi±¿ce:
Ta ksi±¿ka pokazuje, jak natychmiast nawi±zaæ dobre stosunki z klientami, jak zmniejszyæ opór kupuj±cego i staæ siê bardziej wiarygodnym w relacjach z ka¿dym klientem. - Brian Tracy


Cena: 31.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zespo³y (37.86z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Office English + CD (42.42z)
7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj (39.90z)
Potêga pewno¶ci siebie (33.92z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Kryzysk. Zmieñ kryzys w zysk (25.42z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ zdob±d¼ bogactwo i odnie¶ sukces (27.35z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Trzy oznaki pracy, która nie daje szczê¶cia (33.92z)
K³amstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i ma³¿eñstwie (41.07z)
Medytacja w ¿yciu codziennym (39.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)

Pozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka. Komiks (29.00z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Efektywne spotkanie biznesowe. Jak nie umrzeæ z nudów na zebraniu (33.92z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Negocjacje (33.91z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Manipulacja (21.17z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
OdWa¿ne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracê, ¿ycie (41.08z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Komunikacja kryzysowa (59.00z)
Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing sensoryczny (49.22z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. ePub (27.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Mobi (39.00z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBook. Mobi (22.90z)
Wielka transformacja (49.45z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa z uwzglêdnieniem MSSF (59.42z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Beskid ¦l±ski. Beskid ¯ywiecki. Beskid Ma³y. Wydanie 1 (29.90z)
Wywieranie wp³ywu. Praktyczny przewodnik (39.90z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo. eBook. Pdf (29.90z)