e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów

Bennewicz Maciej
cena: 44.90 z
Data wydania: 2013
stron: 320, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Najbardziej kontrowersyjna ksi±¿ka Macieja Bennewicza!
Zabawny i ironiczny opis relacji spo³ecznych panuj±cych we wspó³czesnym ¶wiecie. Symboliczny kosmita jest tu raczej ostrzegany przed ¿yciem na Ziemi, sk³onno¶ciami ludzi do manipulowania i wykorzystywania w³asnego gatunku ni¿ zapraszany do sto³u z tradycyjn± go¶cinno¶ci±.
A zatem wyl±dowa³e¶, drogi Kosmito. Je¶li kiedykolwiek czu³e¶ siê wyobcowany, nierozumiany, je¿eli czu³a¶, ¿e trudno ci funkcjonowaæ w ¶wiecie spo³ecznych norm i warto¶ci, to sprawd¼, jak zrobiæ atut ze swojej wyj±tkowo¶ci. Tak d³ugo jest tutaj trudno dopóki nie znajdziesz skutecznych sposobów, które nieoczekiwanie sprawi±, ¿e jest ³atwo.


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Success and Change (25.93z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy (23.94z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (41.07z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Go global! (38.35z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Przywództwo wy¿szego stopnia (50.92z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Rework (39.90z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Droga do sukcesu (29.74z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Codziennik niemiecki (38.02z)

Pozostae z serii: Inne

Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (13.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Mózg. Nieoficjalny podrêcznik (39.00z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Pdf (39.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza w przedsiêbiorstwie (40.80z)
Excel 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Uniwersalne zasady spekulacji. Dla wszystkich inwestorów i na wszystkich rynkach (72.25z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
Perswazja w pracy trenera (25.42z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (77.00z)
Jak zostaæ mistrzem. Trening doskona³o¶ci (39.90z)
Co Twój pies próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice psiej psychologii (29.90z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Ekonomia dla bystrzaków (34.90z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
Management matters (49.00z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (59.00z)