e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes; Sprzeda¿
Seria: Inne
Promocja: -15%


M³odzi nabywcy na e-zakupach

Gracz Leszek, Ostrowska Izabela
promocja -15%
cena: 58.8 z 49.98 z
Data wydania: 2014
stron: 272, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Osoby z badanego segmentu m³odych doros³ych (18-29 lat) stanowi± dzi¶ 18% polskiego spo³eczeñstwa. Jest to pierwsze pokolenie Polaków, które ca³e swoje doros³e ¿ycie spêdzi³o w gospodarce rynkowej. Co równie¿ istotne, Internet by³ obecny w ich ¿yciu przez ca³y okres dorastania i sta³ siê naturalnym elementem rzeczywisto¶ci. Dla nich ¶rodowisko Internetu jest miejscem rozrywki, zdobywania wiedzy, spotkañ i dokonywania zakupów. Poznanie ich potrzeb i sposobów postêpowania mo¿e byæ istotnym czynnikiem wp³ywaj±cym na konkurencyjno¶æ sprzedawców. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e przysz³e pokolenia bêd± w swoich zachowaniach podobne do obecnego segmentu m³odych doros³ych.
Lektura ksi±¿ki pozwoli odpowiedzieæ m.in. na nastêpuj±ce pytania dotycz±ce zachowañ nabywczych osób w wieku 18-29 lat:
1. Dlaczego i w jakich miejscach kupuj± w Internecie?
2. Jakie czynniki wp³ywaj± na wybór konkretnego sprzedawcy?
3. Jak oceniaj± bezpieczeñstwo zakupów internetowych i jak staraj± siê minimalizowaæ ewentualne ryzyko?
4. Jakie s± g³ówne ¼ród³a informacji o produktach sprzedawanych w Internecie?
5. Jak sprzedawcy internetowi mog± poprawiæ swoj± wiarygodno¶æ?
6. Dlaczego czê¶æ m³odych nabywców nie kupuje w Internecie lub przerywa zakupy?
7. Czy m³odzi nabywcy s± zadowoleni z zakupów internetowych?
8. Jakie s± g³ówne powody niezadowolenia z zakupów internetowych i jakie kroki podejmuj± by poprawiæ swoje samopoczucie?
9. Co sprawia ¿e nabywcy maj± swoje ulubione sklepy internetowe do których wracaj±?
10. Jakie czynniki mog³yby spowodowaæ czêstsze zakupy w Internecie?
Autorzy s± przekonani, ¿e wskazane w ksi±¿ce ¼ród³a konkurencyjno¶ci, jako oparte na reprezentatywnych badaniach i analizie krajowej i ¶wiatowej literatury, stanowi± rzeczywiste, mo¿liwe do praktycznego zastosowania sposoby wzmacniania pozycji konkurencyjnej firm dzia³aj±cych w Internecie. Przedstawiona analiza powinna u³atwiæ mened¿erom kszta³towanie oferty oraz komunikacji marketingowej, co pozytywnie wp³ynie na poprawê pozycji konkurencyjnej ich sklepów internetowych.


Cena: 49.98 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj (33.92z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Odnie¶ sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla ma³ych i ¶rednich firm (39.00z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Jak zdobyæ klientów w internecie (28.95z)
Rewolucja social media (39.00z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty (39.90z)
Rewolucja social media (12.90z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Mikroekonomia (74.59z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)

Pozostae z serii: Inne

Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
S³u¿ebno¶æ. Utracone dziedzictwo Wall Street (50.92z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.00z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)
Sieci w gospodarce (47.35z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. ePub (39.00z)
Zarz±dzanie talentami w przedsiêbiorstwie (38.49z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Kontrola przedsiêbiorcy (83.30z)
Google+ dla biznesu (37.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Pdf (31.99z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Aktywnie z histori± w tle. Wyd. 1 (26.90z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. ePub (27.90z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w organizacji (79.00z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)