e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -20%


Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem

promocja -20%
cena: 47.425 z 37.94 z
Data wydania: 2014
stron: 250, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem w nowych uwarunkowaniach jest du¿± umiejêtno¶ci±, wymaga lat do¶wiadczeñ, ogromnej wiedzy, jest wyzwaniem dla kieruj±cych przedsiêbiorstwami. Podejmuj±c ró¿ne decyzje, w ró¿nych obszarach dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa, musz± byæ ¶wiadomi ryzyka, zarz±dzaj±c przedsiêbiorstwem musz± to ryzyko, jego skalê i zakres, staraæ siê rozpoznaæ i wykorzystuj±c swoj± wiedzê i zgromadzon± informacjê, ale równie¿ kieruj±c siê intuicj±, oceniæ jego skutki dla przedsiêbiorstwa.


Cena: 37.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Logistyka us³ug (27.20z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Zrównowa¿one przedsiêbiorstwo (38.17z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' (34.90z)
Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (41.07z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Management matters (49.00z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Czego nie nauczy³em siê na studiach biznesowych. Zarz±dzanie w prawdziwym ¶wiecie (59.00z)
Marketing (49.45z)
Zarz±dzanie wspó³czesnym przedsiêbiorstwem (41.65z)
Pomoc publiczna a rozwój firmy (25.42z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)

Pozostae z serii: Inne

M±¿, którego nie zna³am (34.90z)
Nigdy siê nie poddawaj! Receptura sukcesu wed³ug Donalda Trumpa (34.00z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Mobi (31.99z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Pdf (7.90z)
Zatrudnianie osób z niepe³nosprawno¶ci±. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w ¶rodowisku pracy (50.15z)
Ksi±¿ê. eBook. ePub (21.99z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Mobi (31.99z)
Czas na dziecko. Poradnik dla dojrza³ych matek (11.90z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)
Tresura psów (34.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. ePub (19.90z)
Realizacja strategii (50.92z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Sekrety gie³dowych milionerów. Skuteczne strategie na ¶wiatowych rynkach Forex, akcji, surowców (49.00z)
50 dzie³ klasyki sukcesu. Inspiruj±ce my¶li, wielkie nazwiska, wybitne idee (37.00z)
Postanowienia noworoczne. Jak zmieniæ nawyki, zrealizowaæ plany i spe³niæ marzenia (21.60z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)