e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem

Suri Rajan
promocja -14%
cena: 69.093023255814 z 59.42 z
Data wydania: 2013
stron: 258, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
JU¯ CZAS! Jak osi±gn±æ przewagê konkurencyjn± dziêki Koncepcji Szybkiego Wytwarzania
W ci±gu dziesiêciu lat, jakie minê³y od wydania ksi±¿ki Quick Response Manufacturing (QRM – Koncepcja Szybkiego Wytwarzania), przedstawione w niej innowacyjne zasady udowodni³y swoj± efektywno¶æ w wielu dzia³aj±cych w ró¿nych bran¿ach ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstwach. I choæ zasady te nie zmieni³y siê, po dekadzie prowadzenia warsztatów dla mened¿erów najwy¿szego szczebla Rajan Suri opracowa³ przejrzyst± i spójn± metodê prezentowania strategii QRM przy wykorzystaniu nastêpuj±cych czterech kluczowych koncepcji:
  1. Potêga czasu – olbrzymi wp³yw, jaki czas wywiera na ca³± organizacjê.
  2. Struktura organizacyjna – w jaki sposób zorganizowaæ przedsiêbiorstwo, by skróciæ czas realizacji zleceñ.
  3. Dynamika systemu – zrozumienie, w jaki sposób wspó³zale¿no¶ci miêdzy zleceniami i zasobami wp³ywaj± na czas realizacji; dziêki temu mo¿na podejmowaæ lepsze decyzje dotycz±ce mocy przerobowych, wielko¶ci partii produkcyjnych i tym podobnych zagadnieñ.
  4. Kompleksowe wdro¿enie – QRM nie dotyczy tylko dzia³u produkcji. Metodykê tê wdra¿a siê w ca³ej organizacji, w tym w takich obszarach jak planowanie materia³owe, zaopatrzenie, zarz±dzanie ³añcuchem dostaw, prace biurowe i rozwój nowych produktów.
Przedstawiaj±c przyk³ady wdra¿ania QRM, w ksi±¿ce Ju¿ czas: Jak osi±gn±æ przewagê konkurencyjn± dziêki Koncepcji Szybkiego Wytwarzania Rajan Suri pokazuje nie tylko, jak skróciæ czas realizacji zleceñ, lecz równie¿ jak podwy¿szyæ jako¶æ i obni¿yæ koszty operacyjne, zyskuj±c dziêki temu wiêkszy udzia³ w rynku. Ten praktyczny podrêcznik wyja¶nia, w jaki sposób kraje rozwiniête, wykorzystuj±c strategiê QRM, mog± skutecznie konkurowaæ z producentami z pañstw, w których koszty pracy s± niskie. Ponadto znajduj± siê w nim u¿yteczne wskazówki pokazuj±ce krok po kroku, jak wdra¿aæ QRM, uwzglêdniaj±ce tak¿e takie obszary jak ksiêgowo¶æ i zarz±dzanie kosztami.


Cena: 59.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Zrównowa¿one przedsiêbiorstwo (38.17z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Fuzje i przejêcia (57.82z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (42.42z)
Kierowanie (72.17z)
Pomoc publiczna a rozwój firmy (25.42z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (59.00z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Mobi (39.00z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Inwestowanie na rynku akcji (41.65z)
Wewnêtrzna blokada. Uwolnij siê od zachowañ, które Ciê ograniczaj± (34.90z)
Znakomita organizacja czasu. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (27.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Pdf (35.90z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Pdf (34.90z)
S³owenia. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery (31.99z)
Zarz±dzanie marketingowe (49.00z)
Zasady ekonomii (65.00z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Sun Tzu dla kobiet. 16 sprawdzonych strategii biznesowych (30.40z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. Pdf (29.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)