e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem

Suri Rajan
promocja -14%
cena: 69.093023255814 z 59.42 z
Data wydania: 2013
stron: 258, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
JU¯ CZAS! Jak osi±gn±æ przewagê konkurencyjn± dziêki Koncepcji Szybkiego Wytwarzania
W ci±gu dziesiêciu lat, jakie minê³y od wydania ksi±¿ki Quick Response Manufacturing (QRM – Koncepcja Szybkiego Wytwarzania), przedstawione w niej innowacyjne zasady udowodni³y swoj± efektywno¶æ w wielu dzia³aj±cych w ró¿nych bran¿ach ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstwach. I choæ zasady te nie zmieni³y siê, po dekadzie prowadzenia warsztatów dla mened¿erów najwy¿szego szczebla Rajan Suri opracowa³ przejrzyst± i spójn± metodê prezentowania strategii QRM przy wykorzystaniu nastêpuj±cych czterech kluczowych koncepcji:
  1. Potêga czasu – olbrzymi wp³yw, jaki czas wywiera na ca³± organizacjê.
  2. Struktura organizacyjna – w jaki sposób zorganizowaæ przedsiêbiorstwo, by skróciæ czas realizacji zleceñ.
  3. Dynamika systemu – zrozumienie, w jaki sposób wspó³zale¿no¶ci miêdzy zleceniami i zasobami wp³ywaj± na czas realizacji; dziêki temu mo¿na podejmowaæ lepsze decyzje dotycz±ce mocy przerobowych, wielko¶ci partii produkcyjnych i tym podobnych zagadnieñ.
  4. Kompleksowe wdro¿enie – QRM nie dotyczy tylko dzia³u produkcji. Metodykê tê wdra¿a siê w ca³ej organizacji, w tym w takich obszarach jak planowanie materia³owe, zaopatrzenie, zarz±dzanie ³añcuchem dostaw, prace biurowe i rozwój nowych produktów.
Przedstawiaj±c przyk³ady wdra¿ania QRM, w ksi±¿ce Ju¿ czas: Jak osi±gn±æ przewagê konkurencyjn± dziêki Koncepcji Szybkiego Wytwarzania Rajan Suri pokazuje nie tylko, jak skróciæ czas realizacji zleceñ, lecz równie¿ jak podwy¿szyæ jako¶æ i obni¿yæ koszty operacyjne, zyskuj±c dziêki temu wiêkszy udzia³ w rynku. Ten praktyczny podrêcznik wyja¶nia, w jaki sposób kraje rozwiniête, wykorzystuj±c strategiê QRM, mog± skutecznie konkurowaæ z producentami z pañstw, w których koszty pracy s± niskie. Ponadto znajduj± siê w nim u¿yteczne wskazówki pokazuj±ce krok po kroku, jak wdra¿aæ QRM, uwzglêdniaj±ce tak¿e takie obszary jak ksiêgowo¶æ i zarz±dzanie kosztami.


Cena: 59.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Sztuka rynkologii (12.90z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Management matters (49.00z)
Zarz±dzanie najmem (29.71z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami (40.24z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
Metody sprawnego zarz±dzania (44.63z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Podstawy metodologii badañ w naukach o zarz±dzaniu (59.00z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia warto¶ci przedsiêbiorstwa (41.07z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro. eBook. Pdf (27.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wydanie 6 (29.90z)
Kierowanie (72.17z)
Sklep, w którym kupisz wszystko. Jeff Bezos i era Amazona (32.40z)
Siedem dróg do relaksacji. Naucz siê, jak pokonaæ stres (24.90z)
Rachunkowo¶æ ma³ych przedsiêbiorstw (47.35z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. Pdf (13.95z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Sztuka roztropno¶ci. Podrêczna wyrocznia (22.68z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze (39.90z)
Zarz±dzanie najmem (29.71z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Komputer PC. Podstawy obs³ugi. Dla seniorów (34.90z)