e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom

Maxwell John
promocja -23%
cena: 44.428571428571 z 34.21 z
Data wydania: 2012
stron: 248, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ka¿da pora¿ka mo¿e byæ pocz±tkiem zwyciêstwa!
Ka¿de niepowodzenie – zawodowe czy osobiste – mo¿e staæ siê impulsem do rozwoju, je¶li tylko bêdziesz dysponowaæ odpowiednimi narzêdziami i nastawieniem, by przeistoczyæ pora¿kê w ¼ród³o korzy¶ci.
Na podstawie blisko piêædziesiêciu lat do¶wiadczeñ przywódczych dr Maxwell kre¶li mapê sukcesu. Prowadzi ona przez jedena¶cie punktów, które wpisuj± siê w DNA ludzi zdolnych odnosiæ sukcesy w obliczu problemów, pora¿ek i strat:
 1. Pokora – duch nauki
 2. Fakty – fundament nauki
 3. Odpowiedzialno¶æ – pierwszy krok nauki
 4. Doskonalenie siê – zasadniczy cel nauki
 5. Nadzieja – motywacja do nauki
 6. Przyswajanie wiedzy – ¶cie¿ka nauki
 7. Przeciwno¶ci losu – katalizator nauki
 8. Problemy – okazja do nauki
 9. Z³e do¶wiadczenia – perspektywa sprzyjaj±ca nauce
 10. Zmiana – cena nauki
 11. Dojrza³o¶æ – warto¶æ nauki
W chwilach s³abo¶ci nauka przychodzi z trudem. Gdy co¶ idzie nie tak, potrzeba nie lada samodyscypliny i si³y woli, by ujrzeæ w pora¿ce mo¿liwo¶ci oraz wiedzê, jak± ona ze sob± niesie. Dzieje siê tak, poniewa¿ samo do¶wiadczenie pora¿ki nie jest cenne – najwiêksz± warto¶æ osi±gniesz wtedy, gdy poddasz je analizie i wyci±gniesz wnioski.
Gdy tylko pozna³em Johna Maxwella, od razu wiedzia³em, ¿e wyznajemy te same warto¶ci. Jemu zale¿y na ludziach, stara siê im pomóc. Do skuteczniejszych form takiej pomocy zalicza siê przekazywanie ludziom wiedzy o tym, jak mo¿na przezwyciê¿yæ pora¿ki i przeciwno¶ci losu. Opanowanie tej umiejêtno¶ci spowodowa³o, ¿e moje ¿ycie zupe³nie siê odmieni³o. Dziêki lekturze ksi±¿ki Czasami siê wygrywa… a czasami mo¿na siê czego¶ nauczyæ ty równie¿ przyswoisz sobie tê cenn± umiejêtno¶æ. Gor±co polecam tê ksi±¿kê.
Ben Carson, M.D.,neurochirurg dzieciêcy i autor bestsellerów America the Beautiful oraz Cudowne rêce


Cena: 34.21 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Przywództwo wy¿szego stopnia (50.92z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Rework (39.90z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (23.92z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów (44.90z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Zarabiaj tyle, ile jeste¶ wart. Zmaksymalizuj swoje przychody ju¿ teraz (37.00z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Coaching Tao (38.17z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)

Pozostae z serii: Inne

Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach (57.00z)
Beskid ¦l±ski. Beskid ¯ywiecki. Beskid Ma³y. Wydanie 1 (29.90z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. ePub (31.99z)
Mikroekonomia (76.42z)
Analiza techniczna dla bystrzaków (59.00z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (37.00z)
Zarz±dzanie finansami w przedsiêbiorstwie turystycznym (41.07z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania (42.50z)
Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik (29.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Mobi (21.99z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)