e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z




Seria: Inne
Promocja: -15%


Droga do sukcesu

Tracy Brian
promocja -15%
cena: 34.988235294118 z 29.74 z
Data wydania: 2014
stron: 176, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ju¿ teraz, byæ mo¿e, wierzysz we w³asne si³y, wiesz, co naprawdê liczy siê w twoim ¿yciu i masz do¶æ determinacji, aby to osi±gn±æ. Zanim jednak zdobêdziesz w ¿yciu wszystko, zanim sukcesy spadn± na ciebie jak deszcz, musisz opanowaæ sztukê skupiania siê na jednym celu. Polega ona na okre¶leniu pewnego punktu koncentracji - swego rodzaju celu po¶redniego - tej najwa¿niejszej rzeczy, na której skupisz siê w najbli¿szym czasie, aby osi±gn±æ jak najwiêcej na danym etapie swego ¿ycia. Temu w³a¶nie celowi s³u¿y s³ynna metoda Punktu skupienia, opracowana przez Briana Tracy'ego i prezentowana w tej ksi±¿ce. Dotychczas z jej dobrodziejstw mogli korzystaæ wy³±cznie prywatni uczniowie Briana - jednego z najbardziej renomowanych ¶wiatowych doradców w dziedzinie osobistego rozwoju - p³ac±c za konsultacjê tysi±ce dolarów. Metoda ta pomog³a niezliczonym mened¿erom i handlowcom podwoiæ dochody i ilo¶æ wolnego czasu.


Cena: 29.74 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego



Pozostae z kategorii: Motywacja

Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Einstein inwestowania (59.42z)
The Power to Be Your Best! Jak odnale¼æ to, czego naprawdê w ¿yciu pragniesz... i dostaæ to (44.90z)
Napoleon Hill My¶l i bogaæ siê (34.90z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
13 sekretów ludzi sukcesu (49.90z)
3. Rozwi±zanie. Jak sprostaæ najtrudniejszym ¿yciowym wyzwaniom (39.02z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
Autobus energii. Zatankuj swój bak paliwem energii (29.67z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (49.00z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Opanowaæ czas (19.43z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (24.90z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Etyka biznesu (26.59z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)

Pozostae z serii: Inne

Jak zostaæ mistrzem. Trening doskona³o¶ci (39.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
Sama prawda o ¿yciu seksualnym nastolatków (27.00z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota (22.68z)
Kidnaping. Jak marketerzy kontroluj± umys³ Twojego dziecka (31.20z)
Wiêcej ni¿ Prawo Przyci±gania (29.90z)
P³ytki umys³. Jak internet wp³ywa na nasz mózg (23.94z)
GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II (69.00z)
Krakowski Kazimierz i Podgórze. Wydanie 1 (44.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. Wydanie II rozszerzone (22.20z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce (11.90z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Lider mocnych osobowo¶ci. Zostañ przywódc± indywidualistów (57.00z)
Umys³ kreatywny 62 æwiczenia rozwijaj±ce intelekt (29.67z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. Pdf (29.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (67.92z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Powalaj±ca si³a przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów (24.90z)