e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Eurologistyka. Teoria i praktyka

Szymonik Andrzej
promocja -14%
cena: 57.813953488372 z 49.72 z
Data wydania: 2014
stron: 277, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Monografia jest odpowiedzi± na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów logistyka, in¿ynieria produkcji, zarz±dzanie i in¿ynieria produkcji oraz mened¿erów zajmuj±cych siê procesami logistycznymi zachodz±cymi w przedsiêbiorstwie, które s± ogniwem w ³añcuchach dostaw. Zaprezentowany materia³ dotyczy logistyki realizowanej w wymiarze gospodarki globalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania i uwarunkowania europejskie. Dzisiaj czo³owi ekonomi¶ci dochodz± do wniosku, ¿e efektywno¶æ gospodarki i dobrobyt spo³eczeñstwa zale¿ne s± przede wszystkim od kondycji przedsiêbiorstw, na któr± ma wp³yw poziom realizowanych procesów w ramach eurologistyki i która jest ¶ci¶le powi±zana z biznesem globalnym.


Cena: 49.72 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
Zarz±dzanie w XXI wieku (50.15z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
Metody sprawnego zarz±dzania (44.63z)
Rady nadzorcze dobre praktyki ³adu korporacyjnego (50.92z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Nareszcie wiêcej zysku! (28.95z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Prognozowanie w zarz±dzaniu sprzeda¿± i finansami przedsiêbiorstwa (59.00z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (42.42z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Go global! (38.35z)
Mikroekonomia (74.59z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)

Pozostae z serii: Inne

Zasady ekonomii (65.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Mobi (31.99z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Wiêcej ni¿ Prawo Przyci±gania (29.90z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Mierzenie wyników szkoleñ. Praktyczny przewodnik po sze¶ciu najwa¿niejszych wska¼nikach oceny (79.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Landlord. Jak osi±gn±æ wolno¶æ finansow±, inwestuj±c w nieruchomo¶ci (17.94z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
BHP 2014. Obowi±zki pracodawcy wobec pracownika (92.65z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (12.90z)
Wska¼niki w analizie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (83.00z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. Pdf (27.90z)