e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Komunikacja w zespole wirtualnym

Stefaniuk Tomasz
promocja -14%
cena: 45.46511627907 z 39.10 z
Data wydania: 2014
stron: 197, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wraz ze zmianami zachodz±cymi wspó³cze¶nie w otoczeniu przedsiêbiorstw, zmienia siê forma i uwarunkowania pracy zespo³owej. Z jednej strony, coraz wiêkszym problemem staje siê dostêp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z drugiej strony, zespó³ pracowników danego przedsiêbiorstwa nie zawsze jest w stanie podo³aæ wyznaczonym zadaniom. Konieczna jest wspó³praca miêdzyorganizacyjna, tworzenie zespo³ów z³o¿onych ze specjalistów wielu wspó³pracuj±cych ze sob± organizacji. Inn± przes³ankê zmian w formie pracy zespo³owej stanowi rozwój technologii teleinformatycznych, który umo¿liwi³ nowe, wirtualne formy komunikacji. Z tego powodu liczne organizacje decyduj± siê na zmianê tradycyjnych form pracy zespo³owej na zespo³y wirtualne.
Ksi±¿ka niniejsza, poza prezentacj± procesu komunikacji w zespo³ach wirtualnych, stara siê udzieliæ odpowiedzi na pytanie: jak projektowaæ system komunikacji zespo³u wirtualnego, aby osi±gn±æ wysok± skuteczno¶æ jego dzia³ania. W kolejnych rozdzia³ach przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu komunikacji i jego projektowania w zespo³ach wirtualnych, bêd±ce wynikiem obserwacji poczynionych podczas pracy autora w tych zespo³ach oraz prowadzonych wywiadów z kierownikami zespo³ów, jak równie¿ badañ ankietowych zrealizowanych w¶ród cz³onków tych zespo³ów.
Ksi±¿ka adresowana jest zarówno dla praktyków osób wspó³pracuj±cych biznesowo w ¶rodowisku wirtualnym, organizatorów i kierowników zespo³ów wirtualnych, jak równie¿ dla studentów kierunków ekonomicznych i informatycznych podejmuj±cych w ramach studiów zagadnienia komunikacji.


Cena: 39.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komputer w biurze

125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)
Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
ECDL Modu³ 7 Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (30.44z)
Informatyka ekonomiczna (69.62z)
Cisza w sieci (69.00z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Zarz±dzanie przechowywaniem danych (30.60z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Controlling w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (57.72z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Jednominutowy przedsiêbiorca (26.92z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (twarda oprawa) (79.00z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)

Pozostae z serii: Inne

Milionerzy z wyboru. 21 tajemnic sukcesu (18.97z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. ePub (31.99z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Mobi (29.90z)
Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (9.90z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Droga do sukcesu (29.74z)
Antologie Harvard Business Review (828.00z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Podstawy finansów i rachunkowo¶ci. Podrêcznik dla mened¿erów (39.90z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Money matters (39.00z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie (27.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. PDF (31.99z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Pdf (19.90z)