e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Perswazja i NLP
Seria: Inne


Wiek propagandy

Pratkanis Anthony, Aronson Elliot
cena: 49.90 z
Data wydania: 2013
stron: 348, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Znakomita, bezkonkurencyjna ksi±¿ka o propagandzie, napisana przez ¶wiatowej s³awy psychologów amerykañskich!
Pozycja ukazuje rosn±c± rolê informacji i propagandy we wspó³czesnym ¶wiecie, przedstawia formy i mechanizmy skutecznej perswazji zarówno w bezpo¶rednich kontaktach miêdzyludzkich, jak i upo¶rednionych przez media. Z jednej strony u¶wiadamia czytelnikowi (poprzez ukazanie rozmaitych podej¶æ badawczych i wyników badañ nad wp³ywem mediów na opinie spo³eczne) jak g³êboko ¶rodki masowego przekazu przenikaj± ¿ycie cz³owieka oraz jak bardzo wp³ywaj± na jego tylko pozornie samodzielne decyzje. Z drugiej strony, demitologizuje rolê massmediów w kulturze wspó³czesnej, wyra¼nie rozdzielaj±c perswazjê, edukacjê i propagandê sensu stricto. Pokazuje te¿, w jaki sposób radziæ sobie z zabijaj±c± my¶lenie i demokracjê propagand±.
Ksi±¿ka napisana jest w sposób wyj±tkowo ciekawy i ¿ywy, ilustrowana licznymi przyk³adami z historii i wspó³czesno¶ci.
Pozycja ma dwojaki charakter: dla studentów kursu podstawowego jest podrêcznikiem, mo¿e te¿ stanowiæ lekturê do zajêæ typu seminaryjnego.


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Trust & Sale. Buduj zaufanie b³yskawicznie (19.63z)
Sukces z NLP (39.00z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
TAK 50 sekretów nauki perswazji (25.42z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (12.90z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
Manipulacja (21.17z)
NLP dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein (39.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (12.90z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
NLP w 21 dni (33.45z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Mobi (23.90z)
Joga dla bystrzaków (39.00z)
Kobiety wol± uwodzicieli. Jak je zdobywaæ? (49.00z)
TAK 50 sekretów nauki perswazji (25.42z)
Zarz±dzanie w mediach (49.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)
Zachód (39.00z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Zachowania w organizacji (59.42z)
Bieszczady. Solina. Po³oniny, Cerkwie. Wydanie 1 (18.67z)
Ri³a i Pirin. Góry Bu³garii z plecakiem. Wydanie 1 (39.90z)
Konkurencja na rynku us³ug transportowych (59.00z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi±zania w biznesie. Wydanie III (71.20z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Jak stworzyli¶my demona (50.92z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia. eBook. Pdf (39.00z)
Norwegia i Szwecja. Zielony Przewodnik Michelin (39.92z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Mobi (47.00z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)