e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -16%


Wypalenie zawodowe

promocja -16%
cena: 48.892857142857 z 41.07 z
Data wydania: 2012
stron: 256, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • Czy grozi Ci wypalenie zawodowe?
  • Jak rozpoznaæ objawy wypalenia?
  • W jaki sposób mo¿na sobie z nim poradziæ?
  • Czy mo¿na go unikn±æ?
Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i spraw, którym siê s³u¿y, a¿ do utraty zaanga¿owania zawodowego - to powszechnie do¶wiadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem mo¿e byæ przedmiotowe traktowanie klientów, uczniów, pacjentów czy petentów. Temu w³a¶nie zjawisku po¶wiêcony jest kolejny tom serii Nowe Tendencje w Psychologii, stanowi±cy wybór najbardziej znacz±cych tekstów autorstwa wybitnych znawców wypalenia zawodowego. Autorzy przedstawiaj± koncepcje teoretyczne wyja¶niaj±ce ten problem oraz pokazuj± mo¿liwo¶ci zastosowania w praktyce wiedzy o mechanizmach i uwarunkowaniach wypalenia zawodowego.
Ksi±¿ka adresowana do studentów psychologii, pedagogiki, medycyny, pielêgniarstwa i przedstawicieli zawodów szczególnie nara¿onych na wypalenie (np. nauczycieli, pracowników spo³ecznych, policjantów) oraz do odpowiedzialnych za kszta³cenie i przygotowanie do pracy profesjonalistów us³ug spo³ecznych.


Cena: 41.07 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Go global! (12.90z)
List do mojego ¿ycia (42.42z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Oczami intuicji (42.42z)
Codziennik niemiecki (38.02z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Rework (39.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (41.07z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Inteligencja interpersonalna (30.40z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. ePub (62.90z)
Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II (47.00z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Finansowanie sektora ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw poprzez rynek kapita³owy w Polsce (33.86z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Inwestycyjne przebudzenie. Poznaj prawdê o ¶wiecie finansów, zobacz k³amstwa, uniknij oszustw i zacznij zarabiaæ jak rentier (59.00z)
Inwestowanie w warto¶æ (41.65z)
Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych (99.00z)
Psychologia stresu (50.92z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Pdf (37.00z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota (22.68z)