e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Psychologia nauczania Ujêcie poznawcze

Ledziñska Maria, Czerniawska Ewa
promocja -14%
cena: 54.267441860465 z 46.67 z
Data wydania: 2011
stron: 452, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka zawiera:
  • wiedzê z zakresu psychologicznych podstaw nauczania oraz nauczania uczenia siê,
  • najwa¿niejsze prawid³owo¶ci odnosz±ce siê do procesu uczenia siê i nauczania, zasady konstruktywistycznego podej¶cia do uczenia siê i nauczania,
  • praktyczne implikacje opisywanych idei,
  • analizê problemów nauczania na pocz±tku XXI wieku,
  • wnikliwe analizy psychologiczne pobudzaj±ce do refleksji, tworzenia nowych lub zmiany w³asnych sposobów nauczania,
  • atrakcyjn± i komunikatywn± formê prezentowanych tre¶ci uwzglêdniaj±c± najwy¿sze standardy naukowo¶ci i potrzeby czytelników.
Podrêcznik przeznaczony dla:
  • studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich,
  • studentów psychologii,
  • studentów studiów podyplomowych przygotowuj±cych do zawodu nauczycielskiego,
  • nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców.


Cena: 46.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
Popraw swoj± pamiêæ (15.23z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
Jak zostaæ mistrzem. Trening doskona³o¶ci (39.90z)
Do roboty! (29.90z)
Zdrowy rozs±dek w biznesie (14.48z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
ABC kreatywno¶ci (36.86z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90z)
No, to czego chcesz' Jak podejmowaæ s³uszne decyzje (34.90z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi (32.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)

Pozostae z serii: Inne

Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Fotografowanie modelek. Techniki pozowania (39.90z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko (34.90z)
Balsam dla duszy kobiety. Ma³e rado¶ci i smutki wielkie serce (28.88z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Mobi (39.00z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y. eBook. ePub (37.00z)
Access 2007 PL. Formu³y, raporty, kwerendy. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Zaprzyja¼nij siê z klientem (52.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy (29.66z)