e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Twoja kariera
Seria: Inne
Promocja: -14%


Paradoks czasu

Zimbardo Philip, Boyd John
promocja -14%
cena: 64.151162790698 z 55.17 z
Data wydania: 2013
stron: 292, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jak odzyskaæ dzieñ wczorajszy, cieszyæ siê dniem dzisiejszym i zapanowaæ nad dniem jutrzejszym?
Fascynuj±ca lektura o znaczeniu czasu w ¿yciu ka¿dego z nas.
  • Czym jest tera¼niejszo¶æ, kiedy to w mgnieniu oka dzieje siê wszystko, co rzeczywiste?
  • Czym staje siê przysz³o¶æ widziana przez okulary tera¼niejszo¶ci?
  • W koñcu - czym jest przysz³o¶æ, gdy uwzglêdnimy czas, jaki nadejdzie po naszej ¶mierci?
Autorzy zadaj± te pytania, przygl±daj±c siê up³ywowi ¿ycia ludzkiego i strukturze zmiany. Ukazuj± emocjonalne aspekty subiektywnego strumienia czasu - mi³o¶æ i szczê¶cie, które urzeczywistniaj± siê w niepokoj±cym otoczeniu biznesu i polityki. Pokazuj±, jak dziêki ¶wiadomemu do¶wiadczaniu przemijania zadbaæ o lepsze zdrowie, bardziej dochodowe inwestycje, b³yskotliw± karierê i wiêksz± rado¶æ w relacjach osobistych.
Ksi±¿ka ta jest przewodnikiem po tym, jak inwestowaæ w swoj± przysz³o¶æ. Czas ma znaczenie, niewa¿ne kim jeste¶, gdzie mieszkasz, ile masz lat i czym siê zajmujesz. Niezale¿nie od tego, czy pijesz w samotno¶ci, czy te¿ jeste¶ przywódc± narodów, czas ma znaczenie. Czy jeste¶ samotn± matk±, dyrektorem, nauczycielem, studentem, czy wiê¼niem, czas ma znaczenie. Mo¿esz byæ wyluzowanym hedonist±, czy te¿ ¿wawo pn±cym siê do góry, pracoholikiem typu A, czas ma znaczenie. Twój czas jest cenny. Odbywasz tê podró¿ tylko raz, jest wiêc niezwykle istotne by¶ wykorzysta³ j± mo¿liwie jak najlepiej. (fragment tekstu)


Cena: 55.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Success and Change (25.93z)
Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Go global! (12.90z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy (23.94z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Marketing (75.43z)
Oczami intuicji (42.42z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)

Pozostae z serii: Inne

Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Strateg (audiobook CD) (33.92z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
Excel 2007 PL. Biblia (109.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (18.99z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II (59.90z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Fizyka sukcesu. Naukowe metody osi±gania osobistego i finansowego szczê¶cia (37.00z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Skuteczny networking (2.00z)
Sztuka pozowania w fotografii portretowej (39.90z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Z³ota ksi±¿eczka nastawienia na TAK (49.00z)
My¶li przewodnie (57.14z)