e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Coaching dla mened¿erów

Starr Julie
promocja -14%
cena: 34.5 z 29.67 z
Data wydania: 2011
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Coaching to obecnie jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod wspierania innych w rozwoju oraz pomagania im w osi±ganiu po¿±danych wyników czy odnoszeniu sukcesów. Mened¿er, który potrafi byæ jednocze¶nie coachem, jest dla firmy cenniejszym pracownikiem, poniewa¿ efektywniej wykorzystuje potencja³ w³asny i zespo³u, z którym pracuje.

Przekonaj siê, jak wiele zyskasz zostaj±c coachem dla twoich pracowników! Nauczysz siê uruchamiaæ ich potencja³, wspieraæ rozwój talentów i tworzyæ warunki u³atwiaj±ce dzia³anie. Bêdziesz potrafi³ tak¿e skuteczniej motywowaæ, wspieraæ w uczeniu i wspólnie tworzyæ zgrany, odnosz±cy sukcesy zespó³. Dziêki poradnikowi opanujesz umiejêtno¶ci kluczowe w coachingu, m.in. przeprowadzanie konstruktywnych rozmów z pracownikami, zadawanie w³a¶ciwych pytañ, uwa¿ne s³uchanie i udzielanie zrozumia³ej informacji zwrotnej. Wniesiesz do miejsca pracy wiêcej entuzjazmu i przyjaznej atmosfery sprzyjaj±cej efektywnej pracy. Odkryjesz tak¿e sekret budowania pozytywnych i trwa³ych kontaktów oraz partnerskich relacji ze wspó³pracownikami.

Przydatne wskazówki i rady oraz przyk³adowe dialogi pomog± ci lepiej zrozumieæ, czym jest coaching i odkryæ, jak skuteczny jest taki styl zarz±dzania.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?

- zrozumiale obja¶nia zasady coachingu i pokazuje, jak korzystaæ z nich w pracy i ¿yciu osobistym
- udowadnia, jak wa¿na w pracy mened¿era jest umiejêtno¶æ rozmawiania z podw³adnymi, traktowania ich z szacunkiem i zrozumieniem
- pokazuje, ¿e coaching pomaga odkryæ talenty pracowników, a tym samym w³a¶ciwie wykorzystaæ ich wiedzê i potencja³ w realizacji zadañ
- uczy popularnych, praktycznych technik i narzêdzi coachingu przydatnych na co dzieñ


Cena: 29.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie dzia³alno¶ci instytucji finansowych (40.31z)
Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespo³ów (109.65z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Coaching Tao (38.17z)
Coaching czyli przebudzacz neuronów (38.24z)
Coaching inteligencji emocjonalnej (73.00z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Balsam dla duszy (37.89z)
Szkolenia jak je prowadziæ by .... Uczestnicy czuli siê zmotywowani do nauki (20.40z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u (79.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)

Pozostae z serii: Inne

Zawodoznawstwo Wiedza o wspó³czesnej pracy (42.86z)
¯ycie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad (18.99z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych (99.00z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. ePub (31.99z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Budowanie zespo³u. Organizacja szkoleñ team building i wypraw incentive. Poradnik dla mened¿era personalnego. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
E-logistyka (50.92z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Mobi (31.99z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Ksi±¿ê. eBook. ePub (21.99z)
Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (37.89z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Zaznacz za³atwione!. Jak wykonywaæ zadania do koñca (33.15z)