e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Pewno¶æ siebie

Król Artur
promocja -23%
cena: 29.584415584416 z 22.78 z
Data wydania: 2011
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • Czujesz siê onie¶mielony w kontaktach z innymi lud¼mi?
  • Brak ci odwagi, by rozpocz±æ rozmowê z nowo poznanymi osobami?
  • Wyst±pienia publiczne wywo³uj± u ciebie paniczny strach?
  • Negocjacje biznesowe to dla ciebie koszmar?
Je¶li brak pewno¶ci siebie utrudnia ci ¿ycie siêgnij po tê ksi±¿kê i zmieñ to!
Poradnik zawiera kompleksowy trzyetapowy trening, dziêki któremu zbudujesz i wzmocnisz swoj± pewno¶æ siebie. Znajdziesz w nim sprawdzone narzêdzia, z którymi pokonasz stres i odblokujesz drzemi±ce w tobie mo¿liwo¶ci. Praktyczne wskazówki pomog± ci prze³amaæ lêk i z ³atwo¶ci± nawi±zywaæ nowe kontakty towarzyskie lub biznesowe. Przyk³adowe sytuacje wska¿± ci, jak odnale¼æ siê w ka¿dych, nawet bardzo stresuj±cych okoliczno¶ciach. Przekonaj siê, ¿e praca nad sob± procentuje! Wykorzystaj w pe³ni swój potencja³ - odnie¶ sukces osobisty i zawodowy!


Cena: 22.78 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Skuteczny prezenter (49.90z)
Rework (39.90z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Elastyczno¶æ zatrudnienia w organizacji (49.94z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)
Oczami intuicji (42.42z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Kalkulacje finansowe (33.15z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
Coaching Tao (38.17z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)

Pozostae z serii: Inne

Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (35.69z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Makroekonomia dla zaawansowanych (66.21z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. ePub (22.90z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze (10.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. ePub (29.90z)
Nagradzanie i wyró¿nianie pracowników. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Logistyka przysz³o¶ci (50.92z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. Pdf (17.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego. Wideowyk³ad (41.30z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. ePub (31.99z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)