e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Mapy my¶li dla biznesu

Buzan Tony, Griffiths Chris
promocja -15%
cena: 45 z 38.25 z
Data wydania: 2010
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Czas, w którym znajdujemy siê obecnie, to powsta³a z wieku informacji epoka inteligencji. Aby za¶ w pe³ni korzystaæ ze swojej inteligencji powinni¶my wiedzieæ, jak efektywnie u¿ywaæ mózgu, jak pos³ugiwaæ siê pamiêci±, jak my¶leæ twórczo. Tu w³a¶nie na scenê wkraczaj± mapy my¶li.
  • Podejmowanie decyzji i analiza skuteczno¶ci;
  • Planowanie strategiczne w firmie;
  • Analiza funkcjonowania i precyzowania calów;
  • Identyfikacja i rozwi±zywanie problemów;
  • Podnoszenie efektywno¶ci pracowników i coaching;
  • Twórcze my¶lenie, zaawansowany brainstroming;
  • Planowanie dnia i zarz±dzanie czasem.


Cena: 38.25 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zachowania w organizacji (59.42z)
To ja zabra³em Twój ser (33.15z)
Office English + CD (42.42z)
Zrób to od razu (30.40z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
OdWa¿ne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracê, ¿ycie (41.08z)
Oczarowanie. Sztuka zmieniania serc, umys³ów i czynów (11.90z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Negocjacje Co dobry negocjator wie robi i mówi (33.92z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Active English at Work. Kompendium fachowego jêzyka angielskiego (50.92z)
Popraw swoj± pamiêæ (15.23z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Talent nie wystarczy (39.00z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (84.15z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Rework (39.90z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Marketing analityczny. Piêtna¶cie wska¼ników, które powinien znaæ ka¿dy marketer (39.20z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Money matters (39.00z)
Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzeda¿y, public relations on-line i promocji w mediach spo³eczno¶ciowych (42.00z)
Droga do sukcesu (29.74z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Oczarowanie. Sztuka zmieniania serc, umys³ów i czynów (11.90z)
Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podrêcznik (49.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wystÅ¡pieñ publicznych. eBook. Mobi (21.99z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji. eBook. Pdf (21.99z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Mobi (26.90z)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Lojalno¶æ konsumenta. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientem (39.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Londyn. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (20.93z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (55.20z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (29.90z)