e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Manipulacja

Almeida Fabrice
promocja -14%
cena: 24.616279069767 z 21.17 z
Data wydania: 2011
stron: 144, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Przebieg³o¶æ to cecha tak stara jak gatunek ludzki, by³a potrzebna my¶liwemu, wojownikowi, w³adcy. Wspó³czesna jej odmiana - manipulacja - jest nadal w cenie. Z manipulacjami stykamy siê dzi¶ w bardzo wielu sytuacjach ¿ycia codziennego: prze¿ywaj±c zawód mi³osny, trac±c pieni±dze, a tak¿e kiedy widzimy reklamê, która budzi w±tpliwo¶ci. W ksi±¿ce dokonano przegl±du ró¿nych sposobów manipulacji oraz liczne przyk³ady jej stosowania dzi¶ i w przesz³o¶ci. Omówiono pojêcia pokrewne takie jak: przemoc psychiczna, propaganda, podstêp, indoktrynacja.


Cena: 21.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein (39.00z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Sukces z NLP (39.00z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
Perswazja (41.82z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (12.90z)
Wiek propagandy (49.90z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
NLP w 21 dni (33.45z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
NLP dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)

Pozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Inteligencja interpersonalna (30.40z)
Negocjacje Co dobry negocjator wie robi i mówi (33.92z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
K³amstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i ma³¿eñstwie (41.07z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90z)
Efektywne spotkanie biznesowe. Jak nie umrzeæ z nudów na zebraniu (33.92z)
OdWa¿ne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracê, ¿ycie (41.08z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Negocjacje (33.91z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)

Pozostae z serii: Inne

Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej (39.90z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Zyskowne zarz±dzanie projektami. Bezpieczny przewodnik, który pomaga planowo realizowaæ projekt i mie¶ciæ siê w bud¿ecie (38.17z)
Jak zaoszczêdziæ godzinê dziennie' Sprawne zarz±dzanie czasem (34.90z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Inteligencja praktyczna. Sztuka i nauka zdrowego rozs±dku (39.00z)
Efektywna sprzeda¿. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Pdf (31.99z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (29.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Mobi (27.00z)
Rachunkowo¶æ dla ciebie rachunkowo¶æ od podstaw (37.40z)
Marketing wirusowy w internecie (34.90z)
Matematyka finansowa (32.00z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. ePub (27.90z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Pdf (27.90z)