e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie us³ugami

Normann Richard
promocja -14%
cena: 69.093023255814 z 59.42 z
Data wydania: 2012
stron: 248, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W ¶wiecie przemys³u i biznesu wdra¿anie nowych idei i pomys³ów stanowi wyj±tkowe wyzwanie. Wytworzenie „produktu niematerialnego” oraz ¶wiadczenie us³ug nie jest ³atwym zadaniem. W swojej ksi±¿ce R. Normann w kompleksowy sposób omawia wa¿ne kwestie zwi±zane z zarz±dzaniem organizacjami z sektora us³ug oraz u¿ytku publicznego.
Autor zwraca uwagê na potrzebê stosowania sprawnego systemu zarz±dzania us³ugami, ilustruje i analizuje strategie rozwoju firmy i charakter innowacji – ale przede wszystkim podkre¶la specjaln± rolê dobrego przywództwa. Podkre¶la fakt i¿ w dzisiejszych czasach g³ówn± wagê powinno przywi±zywaæ siê do procesu dotarcia do klienta, stworzenia sobie grupy odbiorców, nie za¶ skupianiu siê na samym tylko promowaniu produktu. Pisze o roli technologii informacyjnych w us³ugach, a tak¿e roli us³ug w spo³eczeñstwie, wyró¿nia unikalne cechy us³ug oraz warunki konieczne do osi±gniêcia sukcesu w zarz±dzaniu organizacj± us³ugow±.
Przet³umaczony na osiem jêzyków podrêcznik jest cennym ¼ród³em praktycznych informacji dla mened¿erów i naukowców zwi±zanych z sektorem us³ug – pobudza do analizy i dzia³ania w konkretnych sytuacjach.


Cena: 59.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Jednominutowy Mened¿er. Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania (24.90z)
Zarz±dzanie innowacjami (46.36z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Droga innowacji (50.15z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (48.93z)
Marketing (49.45z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Fuzje i przejêcia (57.82z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (42.42z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
Pakiet: Classic Drucker (189.90z)
Szef firmy w systemie zarz±dzania przez jako¶æ (33.15z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)

Pozostae z serii: Inne

Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
Word i Excel. Dla seniorów (34.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)
Fotografia kulinarna. Od zdjêcia do arcydzie³a (59.00z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. ePub (26.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Szybko¶æ zaufania. Jak dziêki zaufaniu przyspieszyæ sukces w biznesie (27.78z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, w³adzy, przyja¼ni i zdradzie (25.93z)
Rachunkowo¶æ podatkowa. Zadania, pytania, testy (50.15z)
Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji. eBook. Pdf (21.99z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Bud¿et (33.92z)
Ryzykowaæ trzeba umieæ. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o gie³dzie (27.93z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)