e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Wszyscy k³ami±

¦wi±tek Jaros³aw
promocja -14%
cena: 24.616279069767 z 21.17 z
Data wydania: 2012
stron: 136, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • Jak rozpoznaæ k³amstwo, czytaj±c mowê cia³a?
  • Jak nie daæ siê oszukaæ?
  • Jak sk³oniæ k³amcê do przyznania siê do winy?
Niniejsza ksi±¿ka porusza istotny problem identyfikowania i demaskowania k³amstwa na ró¿nych p³aszczyznach naszego ¿ycia: w zwi±zkach, w pracy, na sali przes³uchañ czy w polityce. Autor wnikliwie omawia symptomy, jakie towarzysz± (nawet nie¶wiadomie) k³amcy jego ekspresje mimiczne, mikroekspresje, mowê cia³a, zachowanie. Jak sam mówi, nie ma tutaj gotowych recept na wykrywanie oszustów, s± za to narzêdzia, które u¿ywane we w³a¶ciwy sposób zawsze przynios± oczekiwane rezultaty.


Cena: 21.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Szybko¶æ zaufania. Jak dziêki zaufaniu przyspieszyæ sukces w biznesie (27.78z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (12.90z)
Sztuka skutecznego porozumiewania siê (33.92z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Tatry, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomys³y na góralsk± przygodê. Wydanie 1 (24.90z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne (42.42z)
Bieganie metod± Gallowaya. Ciesz siê dobrym zdrowiem i doskona³± form±! (39.00z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko (29.18z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Rewolucja social media (12.90z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
ProBlogger. Jak czerpaæ zyski ze swojego bloga (39.00z)
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
Wywieranie wp³ywu przez grupy (33.91z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. Pdf (29.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Pdf (35.90z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych (49.00z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (19.14z)