e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Sztuka skutecznego porozumiewania siê

Davis Martha, Fanning Patrick, McKay Matthew
promocja -14%
cena: 39.441860465116 z 33.92 z
Data wydania: 2013
stron: 336, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka ta, kompendium wiedzy na temat sztuki porozumiewania siê, omawia zasady jasnej i skutecznej komunikacji. Rzeteln± i profesjonaln± wiedzê przedstawiono w przystêpny sposób, a opisy poszczególnych umiejêtno¶ci uzupe³niono wieloma przyk³adami i praktycznymi æwiczeniami.


Cena: 33.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce (39.90z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (29.90z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Etyka biznesu (26.59z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Mobi (31.99z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejêtno¶ci trenerskich. Wydanie 2 (69.00z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (12.90z)
Batman i filozofia. Mroczny rycerz nareszcie bez maski (22.68z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Spójno¶æ modeli biznesu (46.64z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Pdf (35.90z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (37.00z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (52.90z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (27.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. ePub (31.99z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)