e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Sukces jest kobiet±

Martin Curly
promocja -23%
cena: 34.532467532468 z 26.59 z
Data wydania: 2013
stron: 296, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Inspiruj±cy, b³yskotliwy, a przede wszystkim skuteczny Sukces jest kobiet± nie jest kolejnym poradnikiem, jakich wiele. To znakomity przewodnik dla wszystkich osób, które pragn± zmieniæ swoje ¿ycie na lepsze.
Autorka krok po kroku t³umaczy, jak sformu³owaæ w³asn± definicjê sukcesu. Pokazuje te¿, jak osi±gn±æ sukces, korzystaj±c z nowatorskiego modelu TWOJA MOC tego samego, dziêki któremu zmieni³o siê jej ¿ycie. Curly Martin dzieli siê z czytelniczkami bezcenn± wiedz±, któr± zdoby³a w trakcie dwudziestu lat pracy na stanowiskach kierowniczych w ¶wiatowych korporacjach.
Dziêki jej konkretnym technikom i sprawdzonym strategiom dowiesz siê, co zrobiæ, by osi±gn±æ zamierzony cel. Bez wzglêdu na to, czy jest nim zdobycie nowej pracy, rozpoczêcie w³asnego biznesu, rozwój duchowy, czy te¿ wypracowanie pozytywnych relacji z lud¼mi.


Cena: 26.59 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sekret

Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Moc pozytywnego my¶lenia (26.00z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Oczami intuicji (42.42z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (27.75z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. Mobi (35.90z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (12.90z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
OdWa¿ne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracê, ¿ycie (41.08z)
Jak inwestowaæ i pomna¿aæ oszczêdno¶ci? (29.71z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej (39.90z)
Zarz±dzanie wynikami firmy. Podrêcznik mened¿era (34.20z)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
Popraw swoj± pamiêæ (15.23z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub (31.99z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (7.90z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)