e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu

Bacon Terry
promocja -23%
cena: 39.480519480519 z 30.40 z
Data wydania: 2013
stron: 350, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ka¿dego dnia wywierasz wp³yw na kogo¶ lub kto¶ wp³ywa na ciebie. ¯eby odnie¶æ sukces w biznesie lub ¿yciu osobistym, musisz wiedzieæ, jak skutecznie wp³ywaæ na my¶lenie, uczucia i dzia³ania innych ludzi oraz jak obroniæ siê przed niechcianych wp³ywem. Pomo¿e ci w tym niniejsza ksi±¿ka.
Autor opisuje w niej ró¿ne techniki wywierania wp³ywu i ich przydatno¶æ w ró¿nych sytuacjach. Je¶li chcesz przekonaæ szefa do swojego zdania, skuteczniej zarz±dzaæ podw³adnymi, przekonaæ klienta, by kupi³ twój produkt lub by twoje dziecko zrobi³o to, o co je prosisz - koniecznie przeczytaj Sposób na opornych!


Cena: 30.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Ukryta dynamika (69.00z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Pokonaj stres w 10 minut (39.90z)
Jak zdobyæ pracê i negocjowaæ zarobki (39.90z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi (32.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
Jak zaoszczêdziæ godzinê dziennie' Sprawne zarz±dzanie czasem (34.90z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
ABC kreatywno¶ci (36.86z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Active English at Work. Kompendium fachowego jêzyka angielskiego (50.92z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)

Pozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Wywieranie wp³ywu. Praktyczny przewodnik (39.90z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. Mobi (13.95z)
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka przetrwania (44.90z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Norwegia i Szwecja. Zielony Przewodnik Michelin (39.92z)
W dialogu III (27.00z)
50 duchowych klasyków. 50 ksi±¿ek, które zmieni³y nasz sposób my¶lenia (34.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. ePub (35.90z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. Pdf (27.90z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Jak byæ dobrym mened¿erem. Zestaw wskazówek (44.20z)
Makroekonomia (76.42z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Kr±g mi³o¶ci Dalajlamy. Droga do osi±gniêcia jedno¶ci ze ¶wiatem (27.00z)