e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka

Cialdini Robert
promocja -14%
cena: 49.325581395349 z 42.42 z
Data wydania: 2013
stron: 328, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ta znakomita ksi±¿ka z dziedziny psychologii spo³ecznej, prezentuj±ca techniki wywierania wp³ywu, skierowana jest do wszystkich zainteresowanych wp³ywaniem na innych ludzi oraz tych, którzy pragn± obroniæ siê przed niepo¿±danym oddzia³ywaniem b±d¼ manipulacj±.
Ksi±¿ka skierowana jest do osób, które zawodowo zajmuj± siê wp³ywaniem na innych: do dziennikarzy i psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. S³u¿yæ mo¿e wiedz± i pomoc± zarówno tym, którzy chc± wp³ywaæ na innych, jak i tym, którzy pragn± siê obroniæ przed niepo¿±danym wp³ywem. Wywieranie wp³ywu jest to wiêc tak naprawdê ksi±¿ka dla ka¿dego z nas.


Cena: 42.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Mened¿er jako polityk (42.42z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
Zrób to od razu (30.40z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
No, to czego chcesz' Jak podejmowaæ s³uszne decyzje (34.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)

Pozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Wywieranie wp³ywu. Praktyczny przewodnik (39.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (29.90z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Kapita³ (29.67z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (21.99z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Mobi (7.90z)
Formu³a wp³ywu. Dzia³asz naprawdê, czy jedynie robisz zamieszanie' (23.94z)
Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, in¿ynieria finansowa (57.82z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (19.43z)
Wikipedia (39.00z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)
Jak mówiæ ¿eby nas s³uchali (36.95z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)