e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Oczami intuicji

Orloff Judith
promocja -14%
cena: 49.325581395349 z 42.42 z
Data wydania: 2012
stron: 348, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • Czy zastanawiasz siê czasem co znaczy ”kieruj siê g³osem intuicji”?
  • Czy s³ysza³e¶ o ludziach, którzy dziêki „intuicji” odnosz± sukcesy w domu i pracy?
  • Czy chcia³by¶ odkryæ w sobie „si³ê intuicji” i „ukryte talenty”

Przeczytaj t± ksi±¿kê i poznaj historiê oraz nauki jednej z najwiêkszych osobowo¶ci wspó³czesnej medycyny alternatywnej.

Dr Judith Orloff, autorka bestsellerów „New York Timesa”, opowiada niesamowit± historiê swojego ¿ycia i pokazuje, jak rozpoznaæ w³asne talenty intuicyjne i uwierzyæ w nie, aby dziêki nim zmieniæ na lepsze swoje ¿ycie oraz ¿ycie ludzi z naszego otoczenia.

W wydaniu zaktualizowanym dr Orloff przedstawia refleksjê na temat przebiegu swojej kariery zawodowej oraz rewolucyjnych zmian, które od czasu pierwszej publikacji tego tytu³u na rynku amerykañskim odmieni³y oblicze wspó³czesnej medycyny i psychiatrii. Rozbudowuje swoje pierwotne pomys³y i przedstawia pog³êbion± analizê znaczenia intuicji w procesie podtrzymywania zdrowia fizycznego, a tak¿e dobrego samopoczucia. Przywo³uje w tym celu przyk³ady z w³asnego ¿ycia oraz z ¿ycia swoich pacjentów. To jednocze¶nie niesamowity pamiêtnik z podró¿y pewnej kobiety, która stara³a siê zaakceptowaæ intuicjê jako narzêdzie terapeutyczne, oraz kompleksowe spojrzenie na kwestiê mo¿liwo¶ci doskonalenia w³asnej intuicji w celu poprawy stanu swojego zdrowia i ca³kowitego przeobra¿enia swojego codziennego ¿ycia.


Cena: 42.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Success and Change (25.93z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Go global! (38.35z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Codziennik niemiecki (38.02z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Etyka biznesu (26.59z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Dupkologia, czyli nauka rozpychania siê ³okciami (32.90z)
Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzêdzia projektowania (103.20z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)
Coaching czyli przebudzacz neuronów (38.24z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. eBook. Pdf (31.99z)
Wikipedia (39.00z)
S³owacja zim±. Narty. Kuchnia. K±pieliska termalne. Wydanie 3 (24.90z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. ePub (22.90z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne (48.00z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30z)
My¶lenie przeciw konfliktom. Twórcze metody rozwi±zywania sporów (37.00z)
Forex rynek walutowy dla pocz±tkuj±cych inwestorów (27.35z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)