e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie

Cialdini Robert, Seligman Martin, Zimbardo Philip, Buss Davi
promocja -15%
cena: 37 z 31.45 z
Data wydania: 2013
stron: 340, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ta ksi±¿ka zawiera rozmowy z najwybitniejszymi postaciami polskiej i ¶wiatowej psychologii. Ka¿dy autor w tej ksi±¿ce to nazwisko licz±ce siê w ¶wiatowej psychologii.
Rozmówcy profesorowie psychologii i psychoterapeuci wychodz± naprzeciw wspó³czesnym zaciekawieniom, w±tpliwo¶ciom, wahaniom i poszukiwaniom. Na pytania odpowiadaj±: Robert Cialdini, Martin Seligman, Philip Zimbardo, David Buss, Albert Bandura, Mihály Csíkszentmihályi, Paul Ekman, Elizabeth Loftus, Roy Baumeister, Janusz Czapiñski, Wojciech Eichelberger, Bogdan Wojciszke, Ewa Woydy³³o i wielu innych.
Wyja¶niaj± miêdzy innymi:
  • Jak byæ dla siebie dobrym
  • Z czego sk³ada siê wzór na szczê¶cie
  • Dlaczego warto przykleiæ banknot na lodówce
  • Komu mo¿na ufaæ
  • Jak po¶ród zgie³ku odnale¼æ ¶wiêty spokój
  • Kto ma wiêksze szanse wyj¶æ za m±¿
  • Jak samotno¶æ czyni nas lepszym
  • Co mo¿e wiara w woln± wolê
  • Dlaczego lepiej nie sk³adaæ noworocznych postanowieñ
Ta ksi±¿ka to pigu³ka najnowszej wiedzy psychologicznej. Z pierwszej rêki, czyli od najwiêkszych ¶wiatowych s³aw psychologii. To lektura, która pozwoli byæ bli¿ej i siebie, i innych, i ¶wiatowej psychologii!


Cena: 31.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Gra w manipulacje (39.00z)
Opanuj swój wewnêtrzny g³os. Jak w nieca³e 30 sekund wygraæ wojnê tocz±c± siê w Twojej g³owie i zyskaæ wyj±tkowe ¿ycie! (28.19z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
Jak zaoszczêdziæ godzinê dziennie' Sprawne zarz±dzanie czasem (34.90z)
Mowa cia³a (35.54z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (12.90z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Terapia f**k it. Prosty sposób na szczê¶cie (25.93z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (69.00z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)

Pozostae z serii: Inne

Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. ePub (39.00z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. ePub (39.00z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. Mobi (62.90z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Budowanie zaanga¿owania pracowników. Zestaw narzêdzi (109.65z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu (63.20z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob± (39.90z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
Ekonometria (44.98z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Mobi (35.90z)
Inwestowanie spo³ecznie odpowiedzialne (35.70z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. Mobi (31.99z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)