e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie zasobami ludzkimi

promocja -14%
cena: 78.976744186047 z 67.92 z
Data wydania: 2006
stron: 704, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka zawiera kompendium wiedzy na temat zarz±dzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na problematykê zwi±zan± z tworzeniem kapita³u ludzkiego organizacji. W siedmiu czê¶ciach prezentuje takie zagadnienia, jak: ewolucja "od pracy do kapita³u ludzkiego" alokacja zasobów ludzkich ocena pracy pracowników systemy motywowania pracowników rozwój kapita³u ludzkiego organizacji organizacja procesów personalnych partnerstwo spo³eczne w budowaniu kapita³u ludzkiego organizacji.


Cena: 67.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Prze³amywanie pierwszych lodów Integracja i aktywizacja grupy (259.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Modele karier (34.00z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Tworzenie warto¶ci przez dzia³ HR (79.00z)
Pracownicy Praktyczny poradnik dla pracodawcy (37.60z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
Zasada postêpu. Ma³e zwyciêstwa kluczem do rado¶ci, zaanga¿owania i kreatywno¶ci w pracy (26.94z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
Mierzenie wyników szkoleñ. Praktyczny przewodnik po sze¶ciu najwa¿niejszych wska¼nikach oceny (79.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)

Pozostae z serii: Inne

Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Mobi (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Ksi±¿ê. eBook. Pdf (21.99z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Social Media Marketing. Odkryj potencja³ Facebooka, Twittera i innych portali spo³eczno¶ciowych (49.00z)
Logistyka przysz³o¶ci (50.92z)
Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie ¶rodków z UE w ramach PO IG 8.1 (48.81z)
Styl i dobre maniery. Jak zachowaæ klasê w ka¿dej sytuacji (39.00z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia. eBook. Pdf (26.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± projektów (39.00z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy (29.90z)
Xingu Rzeka wolnych Indian (19.64z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Pdf (27.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami (15.19z)