e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ma³a firma ; Finanse
Seria: Inne
Promocja: -14%


Analiza finansowa przedsiêbiorstwa

Pomykalska Bo¿yna, Pomykalski Przemys³aw
promocja -14%
cena: 54.267441860465 z 46.67 z
Data wydania: 2012
stron: 346, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Nowe opracowanie dotycz±ce analizy finansowej w przedsiêbiorstwie. Uwzglêdnia najnowsze osi±gniêcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiaj±ce siê w praktyce.
Zawiera m.in. odniesienia do:
  • zarz±dzania warto¶ci±,
  • miêdzynarodowych standardów sprawozdawczo¶ci finansowej,
  • finansowania ze ¶rodków UE.
Omówione narzêdzia analizy finansowej umo¿liwiaj± wielop³aszczyznowe podej¶cie do problemu (od strony zarz±dzaj±cych przedsiêbiorstwem, inwestorów, kredytodawców oraz pozosta³ych interesariuszy), jednak podstawowy w±tek bazuje na dominuj±cym obecnie w praktyce za³o¿eniu maksymalizacji warto¶ci dla w³a¶cicieli. Przedstawione rozwa¿ania s± ukierunkowane na przedsiêbiorstwa ró¿nej wielko¶ci oraz znajduj±ce siê na ró¿nych etapach rozwoju, co stanowi pewne odej¶cie od dominuj±cego w literaturze nastawienia na finanse korporacji.
Ksi±¿ka zosta³a napisana z my¶l± o studentach wy¿szych szkó³ ekonomicznych (pañstwowych i prywatnych), uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych oraz o przedsiêbiorcach i mened¿erach finansowych.


Cena: 46.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ma³a firma

Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Mikroekonomia (74.59z)
Jak solidnie przygotowaæ profesjonalny biznesplan (15.92z)
Kalkulacje finansowe (33.15z)
Finanse dla niefinansistów (33.43z)
Wzorcowy plan kont a rachunkowo¶æ finansowa i zarz±dcza podmiotów leczniczych (84.86z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Finansowanie sektora ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw poprzez rynek kapita³owy w Polsce (33.86z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)
Firmy rodzinne (25.42z)
Rachunek zysków i strat (50.92z)
Marketing bez tajemnic (63.00z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Podatki 2014 (75.65z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. Wydanie II rozszerzone (22.20z)
Prze³omowe innowacje (37.40z)
Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych (99.00z)
Jak za³o¿yæ i prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± w Polsce i wybranych krajach europejskich (38.68z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo¶ci. Praktyczne zastosowanie w biznesie (43.55z)
Finanse samorz±dowe. 580 pytañ i odpowiedzi. Wzory uchwa³, deklaracji, decyzji, umów (169.00z)
Wzorcowy plan kont a rachunkowo¶æ finansowa i zarz±dcza podmiotów leczniczych (84.86z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Wp³yw otoczenia finansowego na konkurencyjno¶æ ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (129.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Podatki 2013 czê¶æ 3 z p³yt± CD (16.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Wstêp do rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw (33.92z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. Wydanie II (44.90z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne (39.52z)
Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014 (67.99z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Pomiar i ocena p³ynno¶ci finansowej (33.15z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)

Pozostae z serii: Inne

Madera. Ogród na Atlantyku. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. ePub (29.90z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA (37.00z)
Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów (47.20z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y (14.90z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Model biznesowy. TY (59.00z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. ePub (29.90z)