e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -16%


Podstawy rachunkowo¶ci Aspekty teoretyczne i praktyczne

promocja -16%
cena: 48.892857142857 z 41.07 z
Data wydania: 2012
stron: 306, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W opracowaniu ujêto w spójne ramy zagadnienia zwi±zane z podstawami rachunkowo¶ci, a tak¿e dokonano syntezy warsztatu rachunkowo¶ci. Przy omawianiu poszczególnych zagadnieñ autorzy stosuj± wiedzê interdyscyplinarn± oraz na¶wietlaj± temat problemowo, zmuszaj±c czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeñ gospodarczych. W podrêczniku zamieszczono wiele przyk³adów liczbowych, pytañ oraz problemów do dyskusji. U³atwi to pocz±tkuj±cemu studentowi zrozumienie rachunkowo¶ci.


Cena: 41.07 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rachunkowo¶æ

Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
Podstawy rachunkowo¶ci. Podrêcznik (41.65z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw (46.36z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)
Miêdzynarodowe standardy rachunkowo¶ci (59.00z)
Rachunkowo¶æ zaawansowana (50.15z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. Wydanie II (44.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (32.68z)
Rachunkowo¶æ jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych (55.17z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw wybranych sektorów gospodarki (47.35z)
Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo¶ci. Praktyczne zastosowanie w biznesie (43.55z)

Pozostae z kategorii: Controlling

Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
Podatki 2014 (75.65z)
Bilans (46.67z)
Rachunkowo¶æ jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych (55.17z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Podatki 2014 Meritum (229.00z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw (46.36z)
Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych (99.00z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)
Rachunek zysków i strat (50.92z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (42.50z)

Pozostae z serii: Inne

Salesbook. Rewolucyjny trening sprzeda¿owy gwarantuj±cy wzrost efektywno¶ci (32.68z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Przedmiot po¿±dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn±, którego pragn± kobiety (29.00z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Mobi (35.90z)
12 sekretów sukcesu w biznesie (37.00z)
Era po¶piechu, czyli dzisiejsze zabiegane czasy (37.00z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Mobi (29.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Pdf (27.90z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Mobi (31.99z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
Podatki 2014 (75.65z)
Zarz±dzanie projektami badawczo-rozwojowymi (79.00z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Zarz±dzanie projektami. Krok po kroku. Samo Sedno (30.40z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)