e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie; Finanse
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie

Sierpiñska Maria, Wêdzki Dariusz
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2010
stron: 280, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Najwa¿niejsze zalety publikacji, które zdecydowa³y o tym, ¿e zdobywa ona coraz szersze grono czytelników:
- podjêcie zagadnieñ, które nale¿± do codziennych problemów ka¿dego przedsiêbiorstwa oraz do najistotniejszych obszarów oceny jego kondycji finansowej
- po³o¿enie nacisku na praktyczn± stronê procesu decyzyjnego
- szerokie omówienie okoliczno¶ci i wyników towarzysz±cych podejmowaniu decyzji w obszarze p³ynno¶ci finansowej
- du¿a liczba ró¿norodnych przyk³adów wzbogaconych schematami i tabelami


Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Zarz±dzanie nieruchomo¶ciami (84.15z)
Wszystkiego co wiem o zarz±dzaniu nauczy³ mnie mój pies (34.90z)
Zarz±dzanie ryzykiem (50.92z)
Dysponowanie wspólnymi zasobami (50.15z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Management matters (49.00z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (37.94z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia warto¶ci przedsiêbiorstwa (41.07z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiêbiorstwa zmieni³y proces w zyski (69.90z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Generator charyzmy. Kreowanie osobowo¶ci mened¿era (34.00z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Finanse ma³ego przedsiêbiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania (47.14z)
Rachunkowo¶æ finansowa z uwzglêdnieniem MSSF (55.17z)
Finanse samorz±dowe. 580 pytañ i odpowiedzi. Wzory uchwa³, deklaracji, decyzji, umów (169.00z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
Finanse osobiste (49.45z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Ocena efektywno¶ci inwestycji (34.78z)
Podatki 2013 czê¶æ 3 z p³yt± CD (16.92z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)
Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej (49.00z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Perswazja w pracy trenera (25.42z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy (39.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Walka o wewnêtrzne wp³ywy w firmie. Przypowie¶æ o przywództwie, które z kolegów czyni rywali (30.40z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Pamiêæ absolutna. Jak radziæ sobie z zapominaniem i podkrêciæ mo¿liwo¶ci umys³u (27.92z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)
Jednoosobowa firma. Jak za³o¿yæ i samodzielnie prowadziæ jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± (41.95z)
Herosi i filozofia. Ksi±¿ka, która ocali ten ¶wiat (34.90z)
Czysta krew i filozofia. Wampiry staj± siê naprawdê niegrzeczne (8.90z)
VAT 1556 wyja¶nieñ i interpretacji (239.00z)
Podstawy finansów przedsiêbiorstw. Praktyczny przewodnik po najwa¿niejszych metodach i narzêdziach (39.00z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Pdf (27.90z)
Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (62.57z)
Najwa¿niejsi klienci. Key Account Management w praktyce (29.67z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)