e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie; Finanse
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie

Sierpiñska Maria, Wêdzki Dariusz
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2010
stron: 280, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Najwa¿niejsze zalety publikacji, które zdecydowa³y o tym, ¿e zdobywa ona coraz szersze grono czytelników:
- podjêcie zagadnieñ, które nale¿± do codziennych problemów ka¿dego przedsiêbiorstwa oraz do najistotniejszych obszarów oceny jego kondycji finansowej
- po³o¿enie nacisku na praktyczn± stronê procesu decyzyjnego
- szerokie omówienie okoliczno¶ci i wyników towarzysz±cych podejmowaniu decyzji w obszarze p³ynno¶ci finansowej
- du¿a liczba ró¿norodnych przyk³adów wzbogaconych schematami i tabelami


Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Wszystkiego co wiem o zarz±dzaniu nauczy³ mnie mój pies (34.90z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Czego nie nauczy³em siê na studiach biznesowych. Zarz±dzanie w prawdziwym ¶wiecie (59.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Rady nadzorcze dobre praktyki ³adu korporacyjnego (50.92z)
Stworzona do sprzeda¿y. Zbuduj firmê, która przetrwa bez Ciebie (49.00z)
Zarz±dzanie kryzysowe (36.86z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (12.90z)
Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancj± sukcesu firmy (50.15z)
Wdra¿anie strategii dla osi±gniêcia przewagi konkurencyjnej (49.45z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce (49.45z)
Zarz±dzanie ryzykiem (50.92z)
Zarz±dzanie us³ugami (59.42z)
Zrównowa¿one przedsiêbiorstwo (38.17z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Prawo finansowe Repetytorium (33.15z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL (69.00z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (58.42z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie (59.42z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza (47.35z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Zarz±dzanie warto¶ci± projektów (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Pdf (13.95z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz. eBook. Pdf (23.90z)
Przewodnik po ¿yciu. Jak spe³niæ swoje marzenia (34.00z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Pdf (19.95z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Badania operacyjne (51.30z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie. Handlowanie to gra (79.00z)
Dr House i filozofia - wszyscy k³ami± (6.00z)
Harmonia ducha i wewnêtrzny spokój (29.00z)
Ósmy nawyk. Od efektywno¶ci do wielko¶ci i odkrycia w³asnego g³osu (27.35z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Zasady Canfielda. Rusz siê st±d gdzie jeste¶ i id¼ tam, gdzie chcesz byæ! (34.21z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
OdWa¿ne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracê, ¿ycie (41.08z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Filozofia I-Cing w zarz±dzaniu (33.15z)