e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B

Kotler Philip, Pfoertsch Wald
promocja -14%
cena: 69.093023255814 z 59.42 z
Data wydania: 2008
stron: 268, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Najnowsza ksi±¿ka uznanego na ca³ym ¶wiecie guru marketingu Philipa Kotlera, i jedna z pierwszych pozycji w literaturze ¶wiatowej, po¶wiêcona problematyce zarz±dzania mark± w segmencie B2B.
Podrêcznik zawiera kompleksow± wiedzê teoretyczn± na temat kszta³towania marki, a zarazem wizerunku firmy dzia³aj±cej na rynku instytucjonalnym, popart± licznymi przyk³adami wziêtymi z ¿ycia najbardziej presti¿owych ¶wiatowych marek, jakimi s±: Mercedes, IBM, Samsung, Tata Steel, Daimler-Chrysler, Siemens, Cemex czy FedEx.


Cena: 59.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Zarz±dzanie ryzykiem (50.92z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Zarz±dzanie marketingowe (49.00z)
Nowoczesne modele wspó³pracy przedsiêbiorstw (24.65z)
Opanowaæ czas (19.43z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Zarz±dzanie (Henry Mintzberg) (58.65z)
Fuzje i przejêcia (57.82z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Podstawy gospodarowania nieruchomo¶ciami (36.36z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
Sekrety bogacenia siê (39.90z)
Cykl popularno¶ci. Wybór odpowiedniej innowacji we w³a¶ciwym czasie (63.00z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)
Essential Business English (31.54z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Zarz±dzanie marketingowe (49.00z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Marketing (75.43z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Marketing (49.45z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)

Pozostae z serii: Inne

Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. ePub (29.90z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub (35.90z)
Us³ugi maklerskie (129.00z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Mobi (37.00z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Wiêcej ni¿ Osho. Idee, nauki i przekaz kontrowersyjnego guru (34.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (23.90z)
Barszcz ukraiñski (25.93z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Sprzeda¿ i krótka sprzeda¿ (84.15z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)
Mikroekonomia (74.59z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie (18.99z)
Marketing analityczny. Piêtna¶cie wska¼ników, które powinien znaæ ka¿dy marketer (39.20z)
Komputer PC dla seniorów (34.90z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów (31.99z)