e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -16%


Marketing us³ug turystycznych

promocja -16%
cena: 48.892857142857 z 41.07 z
Data wydania: 2010
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik akademicki skierowany do studentów uczelni wy¿szych na kierunku Turystyka i rekreacja, na kierunkach ekonomicznych ze specjalno¶ci± turystyczn± oraz znakomita lektura dla praktyków gospodarczych zajmuj±cych siê organizacj± i marketingiem us³ug turystycznych.
Ksi±¿ka zawiera kompleksowe ujêcie koncepcji marketingowej, uwzglêdniaj±ce specyfikê sektora us³ug turystycznych, a w tym: podstawy teoretyczne i terminologiê, funkcjonowanie marketingu us³ug turystycznych z uwzglêdnieniem zachowañ konsumenckich, dzia³alno¶æ marketingow± na docelowym rynku, badania marketingowe w turystyce, analizê wybranych strategii marketingowych w turystyce. Do g³ównych zalet podrêcznika nale¿±: dostosowanie do programów nauczania, logiczna struktura i jasno¶æ wyk³adu, liczne przyk³ady z polskiej praktyki gospodarczej, s³owniczek podstawowych terminów, bogata bibliografia, indeks rzeczowy.


Cena: 41.07 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Prawo reklamy (50.57z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Badania marketingowe (50.92z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Public relations (35.49z)
Marketing us³ug (42.42z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Wska¼niki marketingowe (90.30z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)

Pozostae z serii: Inne

Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
Go global! (12.90z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (55.20z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. eBook. Pdf (31.99z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (37.00z)
Wybij siê!. Nie czekaj, dzia³aj i przekuj pasjê w bogactwo (25.42z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Mapy My¶li. Dowiedz siê, jak zwiêkszyæ efektywno¶æ pracy, i poznaj jêzyk swojego umys³u (32.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Mobi (35.90z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)