e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami

Hamrol Adam
promocja -14%
cena: 74.03488372093 z 63.67 z
Data wydania: 2012
stron: 554, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Drugie, zmienione wydanie podrêcznika akademickiego jest kierowane do studentów uczelni wy¿szych na kierunkach zarz±dzanie i marketing oraz zarz±dzanie i in¿ynieria produkcji, stanowi znakomity poradnik dla praktyków.
Drugie wydanie zosta³o rozszerzone o dodatkowe elementy:
- rozdzia³ czwarty "Zarz±dzanie jako¶ci± w cyklu ¿ycia produktu"
- nowe rysunki i tabele
- nowe przyk³ady i zadania.


Cena: 63.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
Zarz±dzanie us³ugami (59.42z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Zarz±dzanie najmem (29.71z)
Zarz±dzanie (Henry Mintzberg) (58.65z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Odporno¶æ korporacji. Zarz±dzanie ryzykiem nadu¿yæ i korupcji (46.75z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)

Pozostae z serii: Inne

Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. Mobi (29.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Pdf (7.90z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
12 sekretów sukcesu w biznesie (37.00z)
Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone (34.90z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA (89.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Pdf (31.99z)
Bud¿etowanie i controlling w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (27.90z)
Podstawowe zagadnienia wspó³czesnej logistyki (41.65z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL (69.00z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)