e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami

Hamrol Adam
promocja -14%
cena: 74.03488372093 z 63.67 z
Data wydania: 2011
stron: 555, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Drugie, zmienione wydanie podrêcznika akademickiego do zarz±dzania jako¶ci± jest kierowane do studentów uczelni wy¿szych na kierunkach: Zarz±dzanie i marketing oraz Zarz±dzanie i in¿ynieria produkcji. Stanowi równie¿ znakomity poradnik dla praktyków.
Ksi±¿ka zawiera kompleksow±, popart± licznymi przyk³adami wiedzê na temat zarz±dzania jako¶ci±. Poza wiadomo¶ciami podstawowymi, dotycz±cymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarz±dzania jako¶ci±, autor przedstawia takie problemy, jak: ocena jako¶ci, koncepcje, metody i narzêdzia wspomagaj±ce zarz±dzanie jako¶ci±, zastosowania statystyki w podejmowaniu decyzji dotycz±cych zarz±dzania jako¶ci±, koszty jako¶ci. Jest to wydanie drugie, zmienione, 3 dodruk.


Cena: 63.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Sztuka rynkologii (12.90z)
Zwiêkszanie efektywno¶ci dzia³u sprzeda¿y (79.00z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce (49.45z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Pakiet: Classic Drucker (189.90z)
Skoñcz z okresow± ocen± pracowników! (33.92z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
Zarz±dzanie w XXI wieku (50.15z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (23.87z)
Brudne interesy. Wydanie drugie (39.20z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. ePub (47.00z)
Kapita³ (29.67z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne (42.42z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Sprzeda¿. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Mobi (29.90z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)