e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Badania marketingowe

promocja -14%
cena: 64.151162790698 z 55.17 z
Data wydania: 2012
stron: 494, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik akademicki do przedmiotu Badania marketingowe, przygotowany z my¶l± o studentach uczelni wy¿szych na kierunkach zarz±dzania i marketingu, ekonomicznych i mened¿erskich. Zawiera kompendium najnowszej wiedzy z tej dziedziny, popartej licznymi przyk³adami pochodz±cymi z polskiej praktyki gospodarczej. Najwiêkszymi atutami podrêcznika s±: uwzglêdnienie najnowszych badañ, przyk³ady pochodz±ce z polskich firm, kompleksowe podej¶cie, przejrzysta struktura i jasno¶æ wyk³adu, bogata bibliografia, indeks rzeczowy.


Cena: 55.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Public relations (35.49z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Plany marketingowe (58.65z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Czym jest marketing (30.52z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)

Pozostae z serii: Inne

Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. ePub (39.00z)
Diablica w ³ó¿ku. Grzeczne dziewczynki marz± o raju, niegrzeczne maj± raj na ziemi (26.66z)
Zrozumieæ nastolatka. Od nici porozumienia do g³êbokich wiêzi (19.00z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (54.99z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. ePub (35.90z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Oczarowanie. Sztuka zmieniania serc, umys³ów i czynów (11.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone (59.00z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Mobi (19.90z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. ePub (29.90z)